จัดกิจกรรมทำฝายโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ณ บ้านชตวัน ต.สันทะ อ. นาน้อย จ.น่าน โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงขุนสถาน

ชื่อโครงการ

 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงขุนสถาน จ.น่าน

 

หลักการและเหตุผล

 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงขุนสถาน จ.น่านได้กำหนดการจัดกิจกรรมทำฝายโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ในวันที่ 13-14 มิถุนายน 2564 ณ บ้านชตวัน ต.สันทะ อ. นาน้อย จ.น่าน  โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงขุนสถาน

 


วัตถุประสงค์

 เพือให้ชุมชนมีปริมาณน้ำเพียงพอสำหรับใช้พัฒนาปรับระบบการทำเกษตรให้เหมาะสมตรงตามแผนการใช้ที่ดิน และก่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 13-14 มิถุนายน 2564 ณ บ้านชตวัน ต.สันทะ อ. นาน้อย จ.น่าน  โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงขุนสถาน

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  เพือให้ชุมชนมีปริมาณน้ำเพียงพอสำหรับใช้พัฒนาปรับระบบการทำเกษตรให้เหมาะสมตรงตามแผนการใช้ที่ดิน และก่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

 


กำหนดการ

 วันที่ 13-14 มิถุนายน 2564 

 

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม