จัดกิจกรรมพัฒนาแหล่งสาธารณะประโยชน์ด้านกระบวนการมีส่วนร่วมพัฒนาจิตอาสา ณ บ้านห้วยมะเกลี้ยง หมู่ที่ 8 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

ชื่อโครงการ

 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในพื้นที่โครงการหลวง

 

หลักการและเหตุผล

 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในพื้นที่โครงการหลวงได้กำหนดการจัดกิจกรรมพัฒนาแหล่งสาธารณะประโยชน์ด้านกระบวนการมีส่วนร่วมพัฒนาจิตอาสา ในวันที่ 19 มิถุนายน 2564 ณ บ้านห้วยมะเกลี้ยง หมู่ที่ 8 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการสร้างความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเอง สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างชุมชนและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในพื้นที่สูง

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 19 มิถุนายน 2564 ณ บ้านห้วยมะเกลี้ยง หมู่ที่ 8 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการสร้างความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเอง สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างชุมชนและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในพื้นที่สูง

 


กำหนดการ

 วันที่ 19 มิถุนายน 2564 

 

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม