จัดกิจกรรมโครงการจัดเวที่ชุมชนเพื่อจัดทำแผนชุมชน และประชาคมแผนชุมชนในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ณ บ้านโล๊ะป่าหาญ หมู่ที่ 4 ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

ชื่อโครงการ

 โครงการจัดทำแผนชุมชนในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง

 

หลักการและเหตุผล

  โครงการจัดทำแผนชุมชนในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงได้กำหนดการจัดกิจกรรมโครงการจัดเวที่ชุมชนเพื่อจัดทำแผนชุมชน และประชาคมแผนชุมชนในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ณ บ้านโล๊ะป่าหาญ หมู่ที่ 4 ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนจัดทำและขับเคลื่อนแผนชุมชนในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงกาหลวงที่มีคุณภาพตอบสนองต่อความต้องการและในไปใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ณ บ้านโล๊ะป่าหาญ หมู่ที่ 4 ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนจัดทำและขับเคลื่อนแผนชุมชนในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงกาหลวงที่มีคุณภาพตอบสนองต่อความต้องการและในไปใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง

 


กำหนดการ

 วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 

 

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม