จัดประชุมกลุ่มวิชาการและสนับสนุนงานพัฒนา ครั้งที่ 8/2563 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 5 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ชื่อโครงการ

 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในพื้นที่โครงการหลวง

 

หลักการและเหตุผล

 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในพื้นที่โครงการหลวงได้กำหนดการจัดประชุมกลุ่มวิชาการและสนับสนุนงานพัฒนา ครั้งที่ 8/2563 ในวันที่ 28 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 5 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง อ.เมือง จ.เชียงใหม่

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและชี้แจงแผนการดำเนินงานระยะต่อไป

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 28 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 5 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง อ.เมือง จ.เชียงใหม่

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและชี้แจงแผนการดำเนินงานระยะต่อไป

 


กำหนดการ

 วันที่ 28 ตุลาคม 2563 

 

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม