จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมและพัฒนาตลาดนัดชาวดอย ณ ตลาดนัดชาวดอย อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ชื่อโครงการ

 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการตลาด

 

หลักการและเหตุผล

 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการตลาดได้กำหนดการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมและพัฒนาตลาดนัดชาวดอย ในวันที่ 25 ตุลาคม 2563 ณ ตลาดนัดชาวดอย อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมชมสวนประจำปี พ.ศ. 2563 และทำความเข้าใจกับกฏระเบียบของตลาดนัดชาวดอย

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 25 ตุลาคม 2563 ณ ตลาดนัดชาวดอย อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมชมสวนประจำปี พ.ศ. 2563 และทำความเข้าใจกับกฏระเบียบของตลาดนัดชาวดอย

 


กำหนดการ

 วันที่ 25 ตุลาคม 2563

 

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม