จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การกำจัดโรคและแมลงผักในโรงเรือนและผักนอกโรงเรือน ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบ

ชื่อโครงการ

 

 

หลักการและเหตุผล

 

 


วัตถุประสงค์

 

 


ระยะเวลาและสถานที่

 

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

 


กำหนดการ

 

 

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม