จัดประชุมคณะทำงานศูนย์พัฒนาโครงการหลวงอ่างขาง ณ ศูนย์ฝึกอบรม สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

ชื่อโครงการ

 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในพื้นที่โครงการหลวง

 

หลักการและเหตุผล

  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในพื้นที่โครงการหลวงได้กำหนดการจัดประชุมคณะทำงานศูนย์พัฒนาโครงการหลวงอ่างขาง ในวันที่ 22 ตุลาคม 2563 ณ ศูนย์ฝึกอบรม สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานปัญหา และอุปสรรคในการทำงาน

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 22 ตุลาคม 2563 ณ ศูนย์ฝึกอบรม สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานปัญหา และอุปสรรคในการทำงาน

 


กำหนดการ

 วันที่ 22 ตุลาคม 2563 

 

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม