จัดกิจกรรมตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์โดยกรมวิชาการเกษตร ณ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

ชื่อโครงการ

 โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกผักอินทรีย์

 

หลักการและเหตุผล

 โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกผักอินทรีย์ได้กำหนดการจัดกิจกรรมตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์โดยกรมวิชาการเกษตร ในวันที่ 2-6 พฤศจิกายน 2563 ณ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแผนการปฎิบัติงานในระบบจัดการคุณภาพพืชอินทรีย์ให้สอดคล้องกับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์อย่างต่อเนื่อง และเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการจัดการคุณภาพพืชอินทรีย์ ภายใต้ระบบการปลูกพืชอินทรีย์มูลนิธิโครงการหลวง

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 2-6 พฤศจิกายน 2563 ณ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแผนการปฎิบัติงานในระบบจัดการคุณภาพพืชอินทรีย์ให้สอดคล้องกับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์อย่างต่อเนื่อง และเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการจัดการคุณภาพพืชอินทรีย์ ภายใต้ระบบการปลูกพืชอินทรีย์มูลนิธิโครงการหลวง

 


กำหนดการ

 วันที่ 2-6 พฤศจิกายน 2563 

 

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม