จัดกิจกรรมการตรวจแหล่งผลิตและระบบการผลิต GAP ข้าว มูลนิธิโครงการหลวง ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแกน้อย, ขุนวาง, ขุนแปะ, แม่แพะ, แม่สะป๊อก, หนองเขียว, สถานีวิจัยแม่หลอด และสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์

ชื่อโครงการ

 โครงการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพผลผลิตตามมารตรฐานอาหารปลอดภัย 

 

หลักการและเหตุผล

 โครงการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพผลผลิตตามมารตรฐานอาหารปลอดภัยได้กำหนดการจัดกิจกรรมการตรวจแหล่งผลิตและระบบการผลิต GAP ข้าว มูลนิธิโครงการหลวง ในวันที่ 19-22 ตุลาคม 2563 ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแกน้อย, ขุนวาง, ขุนแปะ, แม่แพะ, แม่สะป๊อก, หนองเขียว, สถานีวิจัยแม่หลอด และสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ 

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อตรวจติดตามระบบประกันคุณภาพ เอกสารเกี่ยวกับระบบการเพาะปลูกข้าวที่ดี ของมูลนิธิโครงการหลวง ด้านงานส่งเสริมการปลูกข้าว เพื่อรักษาคุณภาพและมาตรฐานการผลิต ให้ได้ผลผลิตที่ปลอดภัยจ เป็นที่ยอมรับแก่ผู้บริโภค และเป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐาน GAP ของกรมข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 19-22 ตุลาคม 2563 ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแกน้อย, ขุนวาง, ขุนแปะ, แม่แพะ, แม่สะป๊อก, หนองเขียว, สถานีวิจัยแม่หลอด และสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ 

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 เพื่อตรวจติดตามระบบประกันคุณภาพ เอกสารเกี่ยวกับระบบการเพาะปลูกข้าวที่ดี ของมูลนิธิโครงการหลวง ด้านงานส่งเสริมการปลูกข้าว เพื่อรักษาคุณภาพและมาตรฐานการผลิต ให้ได้ผลผลิตที่ปลอดภัยจ เป็นที่ยอมรับแก่ผู้บริโภค และเป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐาน GAP ของกรมข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 


กำหนดการ

 วันที่ 19-22 ตุลาคม 2563 ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแกน้อย, ขุนวาง, ขุนแปะ, แม่แพะ, แม่สะป๊อก, หนองเขียว, สถานีวิจัยแม่หลอด และสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ 

 

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม