จัดกิจกรรมการตรวจแหล่งผลิตและระบบการผลิต GAP ข้าว มูลนิธิโครงการหลวง ณ ศูนย์พัฒนา

ชื่อโครงการ

 

 

หลักการและเหตุผล

 

 


วัตถุประสงค์

 

 


ระยะเวลาและสถานที่

 

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

 


กำหนดการ

 

 

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม