จัดประชุมคณะทำงานของกลุ่มศูนย์พัฒนาโครงการหลวงที่ 3 ครั้งที่ 1/2564 ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

ชื่อโครงการ

 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในพื้นที่โครงการหลวง

 

หลักการและเหตุผล

 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในพื้นที่โครงการหลวงได้กำหนดการจัดประชุมคณะทำงานของกลุ่มศูนย์พัฒนาโครงการหลวงที่ 3 ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 29 ตุลาคม 2563 ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ให้การพัฒนาในด้านต่าง ๆ เป็นไปตามแผนงานโครงการและแผนปฏิบัติงานประจำปีที่ตั้งไว้

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 29 ตุลาคม 2563 ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ให้การพัฒนาในด้านต่าง ๆ เป็นไปตามแผนงานโครงการและแผนปฏิบัติงานประจำปีที่ตั้งไว้

 


กำหนดการ

 วันที่ 29 ตุลาคม 2563 

 

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม