จัดกิจกรรมศึกษาดูงานของเกษตรกรศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเริง เรื่อง การผลิตคะน้าฮ่องกงภายใต้ระบบ GAP ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหยอ

ชื่อโครงการ

 

 

หลักการและเหตุผล

 

 


วัตถุประสงค์

 

 


ระยะเวลาและสถานที่

 

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

 


กำหนดการ

 

 

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม