จัดประชุมประจำเดือนสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ครั้งที่ 5/2563 ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ อาคารนิทรรศการ 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ชื่อโครงการ

 สำนักยุทธศาสตร์และแผน 

 

หลักการและเหตุผล

 สำนักยุทธศาสตร์และแผน ได้กำหนดการจัดประชุมประจำเดือนสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ครั้งที่ 5/2563 ในวันที่ 29 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ อาคารนิทรรศการ 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของสำนักต่าง ๆ 

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 29 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ อาคารนิทรรศการ 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของสำนักต่าง ๆ 

 


กำหนดการ

 วันที่ 29 ตุลาคม 2563 

 

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม