จัดกิจกรรมตลาดนัดชาวดอย ณ อาคารตลาดนัดชาวดอย อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ชื่อโครงการ

 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการตลาดและสถาบันเกษตรกร สำนักพัฒนา

 

หลักการและเหตุผล

  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการตลาดและสถาบันเกษตรกร สำนักพัฒนาได้กำหนดการจัดกิจกรรมตลาดนัดชาวดอย ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ณ อาคารตลาดนัดชาวดอย อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อแสดงผลงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากการได้รับองค์ความรู้จากการถ่ายทอดของสถาบันและการจำหน่ายผลผลิตของเกษตรกรโครงการพัฒนาพื้นที่สูงฯ และเกษตรกรของโครงการหลวง รวมถึงให้เกษตรกรผู้จำหน่ายผลผลิตได้พบกับผู้บริโภคและผู้รับซื้อโดยตรง

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ณ อาคารตลาดนัดชาวดอย อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  เพื่อแสดงผลงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากการได้รับองค์ความรู้จากการถ่ายทอดของสถาบันและการจำหน่ายผลผลิตของเกษตรกรโครงการพัฒนาพื้นที่สูงฯ และเกษตรกรของโครงการหลวง รวมถึงให้เกษตรกรผู้จำหน่ายผลผลิตได้พบกับผู้บริโภคและผู้รับซื้อโดยตรง

 


กำหนดการ

 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 

 

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม