จัดสัมมนาเรื่อง แผนกลยุทธ์ฝ่ายปฏิบัติงาน มูลนิธิโครงการหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องราชพฤกษ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ชื่อโครงการ

 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในพื้นที่โครงการหลวง สำนักพัฒนา

 

หลักการและเหตุผล

  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในพื้นที่โครงการหลวง สำนักพัฒนา ได้มีกำหนดการจัดสัมมนาเรื่อง แผนกลยุทธ์ฝ่ายปฏิบัติงาน มูลนิธิโครงการหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในวันที่ 27 ตุลาคม 2563 ณ ห้องราชพฤกษ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อสรุป วิเคราะห์ และจัดทำแผนกลยุทธ์ของงานวิจัยและพัฒนาด้านต่าง ๆ มูลนิธิโครงการหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 27 ตุลาคม 2563 ณ ห้องราชพฤกษ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 เพื่อสรุป วิเคราะห์ และจัดทำแผนกลยุทธ์ของงานวิจัยและพัฒนาด้านต่าง ๆ มูลนิธิโครงการหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 


กำหนดการ

 วันที่ 27 ตุลาคม 2563 

 

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม