จัดประชุมแนวทางการขออนุญาตใช้พื้นที่ในเขตอุทยาน, การเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ และโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า เพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควัน โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานบูรณาการในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงจังหวัดน่

ชื่อโครงการ

 โครงการจัดทำแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน แผนที่ดินรายแปลงของเกษตรกร และแผนอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน

 

หลักการและเหตุผล

 โครงการจัดทำแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน แผนที่ดินรายแปลงของเกษตรกร และแผนอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนได้กำหนดการจัดประชุมแนวทางการขออนุญาตใช้พื้นที่ในเขตอุทยาน, การเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ และโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า เพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควัน โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานบูรณาการในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงจังหวัดน่าน ในวันที่ 20 ตุลาคม 25693 ณ ห้องประชุมอุทยานแห่งชาติดอยภูคา ต.ภูคา อ.ปัว จ.น่าน

 


วัตถุประสงค์

 กำหนดแนวทาง และสร้างการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานพัฒนาชุมชน ตามแนวทางการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของหน่วยงานร่วมบูรณาการและชุมชน ให้เป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสมตามระเบียบกฏหมาย

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 20 ตุลาคม 25693 ณ ห้องประชุมอุทยานแห่งชาติดอยภูคา ต.ภูคา อ.ปัว จ.น่าน

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 กำหนดแนวทาง และสร้างการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานพัฒนาชุมชน ตามแนวทางการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของหน่วยงานร่วมบูรณาการและชุมชน ให้เป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสมตามระเบียบกฏหมาย

 


กำหนดการ

 วันที่ 20 ตุลาคม 25693 

 

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม