จัดกิจกรรมจัดเวทีชุมชนเพื่อทบทวนแผนชุมชน และประชาคมแผนชุมชนในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สลอง ครั้งที่ 1 ณ บ้านอาแบ หมู่ที่ 7 ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

ชื่อโครงการ

 โครงการจัดทำแผนชุมชนในพื้นที่ดครงการพัฒนาพื้นที่นสูงแบบโครงการหลวง

 

หลักการและเหตุผล

  โครงการจัดทำแผนชุมชนในพื้นที่ดครงการพัฒนาพื้นที่นสูงแบบโครงการหลวงได้กำหนดการจัดกิจกรรมจัดเวทีชุมชนเพื่อทบทวนแผนชุมชน และประชาคมแผนชุมชนในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สลอง ครั้งที่ 1 ในวันที่ 21 ตุลาคม 2563 ณ บ้านอาแบ หมู่ที่ 7 ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 

 


วัตถุประสงค์

  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนจัดทำแผนและขับเคลื่อนแผนชุมชนในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงที่มีคุณภาพตอบสนองต่อความต้องการ และนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 21 ตุลาคม 2563 ณ บ้านอาแบ หมู่ที่ 7 ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนจัดทำแผนและขับเคลื่อนแผนชุมชนในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงที่มีคุณภาพตอบสนองต่อความต้องการ และนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง

 


กำหนดการ

 วันที่ 21 ตุลาคม 2563 

 

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม