จัดกิจกรรมนิทรรศการประชาสัมพันธ์สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ณ สำนักงานพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์ฺการมหาชน) ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ชื่อโครงการ

 โครงการพัฒนาเพื่อยกระดับชุมชนต้นแบบในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง

 

หลักการและเหตุผล

 โครงการพัฒนาเพื่อยกระดับชุมชนต้นแบบในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงได้กำหนดการจัดกิจกรรมนิทรรศการประชาสัมพันธ์สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ในวันที่ 10-13 ตุลาคม 2563 ณ สำนักงานพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์ฺการมหาชน) ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อสนับสนุนการเชื่อมโยงงานระหว่างพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์ฺการมหาชน) และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) และเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ในการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงให้ประชาขนทั่วไปได้รู้จักมากยิ่งขึ้น

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 10-13 ตุลาคม 2563 ณ สำนักงานพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์ฺการมหาชน) ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  เพื่อสนับสนุนการเชื่อมโยงงานระหว่างพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์ฺการมหาชน) และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) และเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ในการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงให้ประชาขนทั่วไปได้รู้จักมากยิ่งขึ้น

 


กำหนดการ

 วันที่ 10-13 ตุลาคม 2563 

 

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม