จัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ในห้วข้อเรื่องการใช้โปรแกรม Microsoft Office 365 with Online Learning ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ชื่อโครงการ

 ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ สำนักยุทธศาสตร์และแผน

 

หลักการและเหตุผล

 ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ สำนักยุทธศาสตร์และแผนได้กำหนดการจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ในห้วข้อเรื่องการใช้โปรแกรม Microsoft Office 365 with Online Learning ในวันที่ 16 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานในยุค Social Distancing ได้เพื่อเป็นการตองสนองนโยบายการพัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล และมีผลการดำเนินงานได้บรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ของสถาบันในยุค Social Distancing ได้

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 16 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานในยุค Social Distancing ได้เพื่อเป็นการตองสนองนโยบายการพัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล และมีผลการดำเนินงานได้บรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ของสถาบันในยุค Social Distancing ได้

 


กำหนดการ

 วันที่ 16 ตุลาคม 2563

 

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม