จัดกิจกรรมการตรวจประเมินความพร้อมของศูนย์เรียนรู้งานโครงการหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่

ชื่อโครงการ

 โครงการสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดการในศูนย์เรียนรู้โครงการหลวง

 

หลักการและเหตุผล

 โครงการสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดการในศูนย์เรียนรู้โครงการหลวงได้กำหนดการจัดกิจกรรมการตรวจประเมินความพร้อมของศูนย์เรียนรู้งานโครงการหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในวันที่ 5 ตุลาคม 2563 ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อสำรวจความพร้อมในการจัดฝึกอบรม/ดูงานตามความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของแต่ละสถานีวิจัยหรือสถานีเกษตรกลวงและศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเพื่อยกระดับให้แต่ละสถานี/ศูนย์ฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานสำหรับการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงแก่ประชาชนและผู้สนใจทั่วไปทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 5 ตุลาคม 2563 ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  เพื่อสำรวจความพร้อมในการจัดฝึกอบรม/ดูงานตามความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของแต่ละสถานีวิจัยหรือสถานีเกษตรกลวงและศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเพื่อยกระดับให้แต่ละสถานี/ศูนย์ฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานสำหรับการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงแก่ประชาชนและผู้สนใจทั่วไปทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 


กำหนดการ

 วันที่ 5 ตุลาคม 2563 

 

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม