จัดฝึกอบรมเกษตรกรเรื่อง การปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร (GPA) มูลนิธิโครงการหลวง ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงถ้ำเวียงแก จ.น่าน

ชื่อโครงการ

 โครงการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพผลผลิตตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย

 

หลักการและเหตุผล

 โครงการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพผลผลิตตามมาตรฐานอาหารปลอดภัยได้กำหนดการจัดฝึกอบรมเกษตรกรเรื่อง การปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร (GPA) มูลนิธิโครงการหลวง ในวันที่ 6 ตุลาคม 2563 ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงถ้ำเวียงแก จ.น่าน 

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อฝึกอบรมและทบทวนหลักการและข้อกำหนดของระบบการเพาะปลูกที่ดี รวมถึงการใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรอย่างถูกวิธี และเพื่อให้เกษตรกรสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการรักษาและพัฒนามาตรฐานการปลูกพืชอาหารของตนเองได้

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 6 ตุลาคม 2563 ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงถ้ำเวียงแก จ.น่าน 

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 เพื่อฝึกอบรมและทบทวนหลักการและข้อกำหนดของระบบการเพาะปลูกที่ดี รวมถึงการใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรอย่างถูกวิธี และเพื่อให้เกษตรกรสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการรักษาและพัฒนามาตรฐานการปลูกพืชอาหารของตนเองได้

 


กำหนดการ

 วันที่ 6 ตุลาคม 2563 

 

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม