จัดกิจกรรมจัดเวทีชุมชนเพื่อจัดทำแผนชุมชน และประชาคมแผนชุมชนในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ณ บ้านแม่นาจรเหนือ หมู่ที่ 8 ต.แม่นาจรเหนือ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

ชื่อโครงการ

 โครงการจัดทำแผนชุมชนในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง

 

หลักการและเหตุผล

  โครงการจัดทำแผนชุมชนในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงได้กำหนดการจัดกิจกรรมจัดเวทีชุมชนเพื่อจัดทำแผนชุมชน และประชาคมแผนชุมชนในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ในวันที่ 8 ตุลาคม 2563 ณ บ้านแม่นาจรเหนือ หมู่ที่ 8 ต.แม่นาจรเหนือ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนจัดทำและขับเคลื่อนแผนชุมชนในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงที่มีคุณภาพตอบสนองต่อความต้องการ และนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 8 ตุลาคม 2563 ณ บ้านแม่นาจรเหนือ หมู่ที่ 8 ต.แม่นาจรเหนือ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนจัดทำและขับเคลื่อนแผนชุมชนในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงที่มีคุณภาพตอบสนองต่อความต้องการ และนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง

 


กำหนดการ

 วันที่ 8 ตุลาคม 2563 

 

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม