จัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากงานหัตถกรรมของชนเผ่าเพื่อเพิ่มมูลต่าโครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์งานหัตถกรรมของชนเผ่าบนพื้นที่สูง ณ บ้านแฮะ โครงการฯปางห้นฝน อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

ชื่อโครงการ

 โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์งานหัตถกรรมของชนเผ่าบนพื้นที่สูง

 

หลักการและเหตุผล

 โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์งานหัตถกรรมของชนเผ่าบนพื้นที่สูงได้กำหนดการจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากงานหัตถกรรมของชนเผ่าเพื่อเพิ่มมูลต่าโครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์งานหัตถกรรมของชนเผ่าบนพื้นที่สูง ในวันที่ 9-10 ตุลาคม 2563 ณ บ้านแฮะ โครงการฯปางห้นฝน อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อพัฒนารูปแบบสินค้าหัตถกรรมในกลุ่มหัตถกรรมให้เกิดความหลากหลาย เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาตนเองให้เป็นผู้นำด้านหัตถกรรม และเพื่อไปปรับปรุงงานผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของตนเองให้มีคุณภาพ และสามารถสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 9-10 ตุลาคม 2563 ณ บ้านแฮะ โครงการฯปางห้นฝน อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 เพื่อพัฒนารูปแบบสินค้าหัตถกรรมในกลุ่มหัตถกรรมให้เกิดความหลากหลาย เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาตนเองให้เป็นผู้นำด้านหัตถกรรม และเพื่อไปปรับปรุงงานผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของตนเองให้มีคุณภาพ และสามารถสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว

 


กำหนดการ

 วันที่ 9-10 ตุลาคม 2563 

 

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม