แผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน

โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง พัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง สู่ความยั่งยืนบนพื้นฐานของความพอเพียง

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) มีภารกิจสำคัญในการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุนงานโครงการหลวง โดยมีแนวทางการพัฒนาครอบคลุมทั้งด้านบริบทของโลกและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งจะใช้พื้นที่ลุ่มน้ำเป็นขอบเขตในการจัดทำแผ่นแม่บทฯ เพื่อการพัฒนาที่เน้นความสมดุลในมิติทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อ่านต่อ
โครงการวิจัยการฟื้นฟูแหล่งอาหาร (Food Bank) และความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชนบนพื้นที่สูง

ธนาคารอาหารชุมชน (Food Bank) “หนึ่งในพระราชดำริ จากป่าสู่คน เพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน”

อ่านต่อ
การพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง HRDI Smart Farmer

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) มุ่งมั่นการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน ตามแนวทางของโครงการหลวง โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักธรรมาภิบาล และการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการพัฒนาอาชีพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สร้างความเข้มแข็งของคนและชุมชน ร่วมกันอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และนำไปสู่การพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงให้อยู่ดีมีสุข เกิดการพัฒนาอย่างสมดุล มั่นคง และยั่งยืน

อ่านต่อ
ความแห้งแล้ง

ความแห้งแล้ง(Dryness) คือลักษณะภูมิอากาศที่มีฝนน้อยกว่าปกติ หรือฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลเป็นระยะเวลานานกว่าปกติ และครอบคลุมพื้นที่บริเวณกว้าง ทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำดื่มน้ำใช้ พืชพันธ์ไม้ต่างๆ ขาดน้ำ ทำให้ไม่เจริญเติบโตตาปกติ ส่งผลให้ผู้คนได้รับความเดือดร้อนโดยทั่วไป ความแห้งแล้งเป็นภัยธรรมชาติประเภทหนึ่งที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีในภูมิภาคต่างๆของโลก

อ่านต่อ
แผนรับมือไฟป่าและหมอกควัน

ไฟป่า คือภัยธรรมชาติซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำาของมนุษย์ ได้แก่การเผาป่า เผาไร่เพื่อกำาจัดวัชพืช และมีส่วนน้อยที่เกิดจากการเสียดสีของต้นไม้แห้งและฟ้าผ่า ส่วนมากมักจะเกิดในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ถึงต้นเดือนพฤษภาคม ทำาให้เกิดมลพิษในอากาศมากขึ้น ผงฝุ่นและควันไฟกระจายไปในอากาศ ไม่สามารถลอยขึ้นเบื้องบนได้ทำาให้การมองเห็นไม่ชัดเจนและเกิดผลเสียต่อสุขภาพ พืชผลทางการเกษตรด้อยคุณภาพแหล่งทรัพยากรโดยเฉพาะป่าไม้ซึ่งมีอยู่ไม่มากในประเทศถูกทำาลายและเหลือน้อยลง

อ่านต่อ

วีดิทัศน์แนะนำ สวพส.

วีดิทัศน์แนะนำ สวพส. (ภาษาไทย) ดาวน์โหลด (mp4) (383 MB)

วีดิทัศน์แนะนำ สวพส. (ภาษาอังกฤษ) Download (mp4) (405 MB)