กิจกรรมการให้ความรู้ด้านหลักธรรมาภิบาลและผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ของสถาบัน

24 มิถุนายน 2562 อ่าน: 316 ครั้ง

 

 

           สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างการบูรณาการและวัฒนธรรมองค์กร ณ โรงแรมกรีนเนอรี่รีสอร์ท เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โดยมีนางสาวรุจิรา ริมผดี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ได้บรรยายพิเศษหัวข้อ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) โดยได้มอบนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดีและแนวทางการปฏิบัติงานของสถาบัน ดังนี้

       1.นโยบายด้านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย

 • ส่งเสริมให้ชุมชนมีความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ จากปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและแนวทางโครงการหลวง
 • ส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้จากการสนับสนุนงานโครงการหลวง
 • รณรงค์ให้ชุมชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ แบบมีส่วนร่วม
 • บริหารจัดการอุทยานหลวงราชพฤกษ์ที่มีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง
 1. นโยบายด้านการให้บริการและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบด้วย

              2.1 การตอบสนองของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

              2.2 ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกด้านจริยธรรมต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 1. นโยบายด้านองค์กร ประกอบด้วย

              3.1 ส่งเสริมองค์กรให้มีความโปร่งใส เปิดเผยข้อมูล และตรวจสอบได้

              3.2 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

              3.3 พัฒนาระบบสารสนเทศ และการสื่อสารองค์กร

 1. นโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน ประกอบด้วย

              4.1 เสริมสร้างศักยภาพการบริการงานบุคคล ด้วยระบบสมรรถนะ ความก้าวหน้าในอาชีพ และปรับปรุงสวัสดิการและประโยชน์เพื่อเกื้อกูลอื่นสำหรับผู้ปฏิบัติงานประกอบด้วย

              4.2 ตระหนักในคุณค่าทรัพยากรมนุษย์ ส่งเสริมหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วม

              4.3 พัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

 

 

    ทั้งนี้ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ได้ประกาศเจตจำนงการการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ดังนี้

 1. บริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ยึดมั่นในความถูกต้องและซื่อสัตย์สุจริต และพร้อมรับผิด และแก้ไขเมื่อเกิดความผิดพลาด
 2. ปฏิบัติงานทุกขั้นตอนให้มีความถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ อย่างครบถ้วน และเคร่งครัด
 3. ไม่ยอมรับและไม่ทนต่อพฤติกรรมการทุจริตในการปฏิบัติงานทุกประเภท ไม่เพิกเฉย และพร้อมที่จะดำเนินการเพื่อยับยั้งการทุจริต
 4. ปลูกฝังและสร้างให้เกิดวัฒนธรรมร่วมต่อต้านการทุจริต ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างของสถาบัน สามารถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม เห็นความสำคัญและเกิดความตระหนักถึงผลการทุจริต เกิดความอาย หรือความกลัวที่จะกระทำการทุจริต
 5. ปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติให้ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างสถาบัน มีความรู้ความเข้าใจ ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงาน และการดำเนินชีวิต
 6. ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ส่งเสริมการดำเนินการให้เกิดความโปร่งใสในทุกขั้นตอน และเปิดโอกาสให้ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานโดยเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการดำเนินกิจกรรมในทุกรูปแบบ
 7. ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างสถาบัน หรือบุคคลในครอบครัว จะต้องไม่มีการเรียกร้องของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้รับบริการ ผู้เสนองานซื้อหรืองานจ้าง คู่สัญญางานซื้อหรืองานจ้างและเจ้าหน้าที่ของสถาบันไม่ว่ากรณีใด ๆ
 8. กรณีพบเห็นการทุจริต จะดำเนินการสอบสวนและลงโทษกับผู้ที่ทุจริตอย่างจริงจัง

--------------------------------------------

 

Share this:

จัดทำแผนปฏิบัติงานแบบบูรณาการของโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สวพส. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติงานแบบบูรณาการของโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องราชพฤกษ์ อาคารนิทรรศการ 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ตำบลแม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยมี ดร. ศิริพงศ์ หังสพฤกษ์ ที่ปรึกษาด้านการวางแผนและพัฒนาการเกษตร เป็นประธานเปิดงาน

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติงานเชิงบูรณาการ ในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานคณะกรรรมการบริหาร มูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติงานเชิงบูรณาการในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ

การจัดทำแผนปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรรมการบริหาร มูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดทำแผนปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนา โครงการหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562” ณ ห้องประชุมอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

เกษตรผู้นำตัวอย่าง นายจอมทอง วนานันท์กุล

เกษตรกรที่มุ่งมั่นและทุ่มเทให้กับการเกษตรและพร้อมเรียนรู้ทุกอย่างจนทุกวันนี้ นายจอมทอง แห่งหมู่บ้านตอปล้าเด สามารถสร้างผลผลิตจากการปลูกผักและการเลี้ยงสัตว์ ซึ่งสร้างเป็นอาชีพที่ดีกว่าการปลูกอ้อยในอดีต

สวพส. มุ่งมั่น สืบสาน รักษา ต่อยอด เพื่อการพัฒนาบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) หรือ สวพส. มีภารกิจหลักในการวิจัยและพัฒนา เพื่อสนับสนุนงานโครงการหลวง และนำองค์ความรู้โครงการหลวงไปขยายผลสู่ชุมชนบนพื้นที่สูงให้ได้รับการพัฒนาทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนบนพื้นที่สูง ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างยั่งยืน สนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ

การผลิตปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกลับกองอย่างง่าย

ปกติในไร่นาของเกษตรกรหลังจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตจะมีเศษพืชเหลืออยู่เป็นจำนวนมาก โดยปกติแล้วเกษตรกรจะทำการเผาทิ้ง เพื่อเตรียมปลูกพืชชนิดอื่นต่อ ทำให้เกิดผลกระทบมากมาย เช่น หมอกควันพิษ ไฟป่า และยังสูญเสียธาตุอาหารในดินอีกด้วย ดังนั้นการทำปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกลับกองจึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการเผาได้ และยังได้ปุ๋ยหมักที่สามารถนำมาใช้ในการปรับปรุงบำรุงดินอีกทางหนึ่งด้วย

อุดมการณ์ สานชุมชนบนพื้นที่สูง “สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง”

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ได้ทำหน้าที่ในการนำองค์ความรู้โครงการหลวงไปขยายผลสู่ชุมชนอย่างน้อย 180 ชุมชน โดยนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สร้างความมั่นคงทางอาหารเน้นการเพิ่มความหลากหลายของพืชผัก ไม้ผล ควบคู่ไปกับการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น การฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองและอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างยั่งยืน

ผู้นำเกษตรกรในการพัฒนาพื้นที่สูงตามแนวทาง สวพส.

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ได้ดำเนินงานพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงให้เกิดการพัฒนาอย่างสมดุลทั้งด้าน เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นการพัฒนาคนและการบริหารจัดการด้านการเกษตร โดยมีแนวคิดสำคัญในการพัฒนาเกษตรกรให้เป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) เพื่อรองรับการเกษตรยุค 4.0 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ในด้านต่างๆ เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ

หอคำหลวง ศูนย์เรียนรู้ “ศาสตร์พระราชา ใต้ร่มพระบารมี พระมหากษัตริย์ไทย”

“หอคำหลวง” เป็นส่วนแสดงสำคัญและยิ่งใหญ่ที่สุดในอุทยานหลวงราชพฤกษ์ เป็นพื้นที่จัดแสดงส่วนกลางที่โดดเด่นและสง่างามที่สุด สร้างเพื่อจัดแสดงพระอัจฉริยภาพด้านการเกษตร ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงเป็นกษัตริย์นักการเกษตรเอกของโลก และเพื่อเฉลิม พระเกียรติฯ แด่พระองค์ผู้เป็น พระมหากษัตริย์ที่ทรงอัจฉริยภาพและทรงครองสิริราชสมบัติยาวนานที่สุดในโลก

โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง พัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง สู่ความยั่งยืนบนพื้นฐานของความพอเพียง

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) มีภารกิจสำคัญในการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุนงานโครงการหลวง โดยมีแนวทางการพัฒนาครอบคลุมทั้งด้านบริบทของโลกและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งจะใช้พื้นที่ลุ่มน้ำเป็นขอบเขตในการจัดทำแผ่นแม่บทฯ เพื่อการพัฒนาที่เน้นความสมดุลในมิติทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ดูทั้งหมด