การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติงานเชิงบูรณาการ ในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

19 มิถุนายน 2562 อ่าน: 327 ครั้ง

 

             พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานคณะกรรรมการบริหาร มูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติงานเชิงบูรณาการในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงและสถานีวิจัยเกษตรหลวง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลผลิต และผลลัพธ์ที่ดี ณ ห้องประชุมดอยหลวง โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวน 150 คน ประกอบด้วย ผู้ประสานงานสาขาต่างๆ ของมูลนิธิโครงการหลวง ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง หัวหน้าโครงการ และนักวิชาการสาขาต่างๆ ของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

 

 

            องคมนตรี กัมปนาท. รุดดิษฐ์ ประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิโครงการหลวง กล่าวแสดงความยินดีและชื่นชมที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมจัดประชุมขึ้นในวันนี้. การบูรณาการการทำงานระหว่างมูลนิธิโครงการหลวง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง และศุนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวงอย่างใกล้ชิดเป็นวิถีทางที่จะนำไปสู่ประโยชน์สูงสุด ปัจจุบันเราต้องก้าวสู่การเป็นพหุสังคม เพื่อการอยู่รอด มูลนิธิโครงหลวงดำเนินงานสนองตามพระราชประสงค์ ร.9 และ ร.10 มากว่า 49 ปี เป็นแหล่งรวมองค์ความรู้ต่างๆ มากมาย ที่สั่งสมมาจากประสบการณ์ตรง ถือเป็นต้นแบบที่หน่วยงานอื่นทั้งในและต่างประเทศนำไปเป็นแบบอย่าง พระราชประสงค์ ร.9 ช่วยชาวเขา ช่วยชาวเรา ช่วยชาวโลก ลดการปลูกพืชผิดกฏหมายได้สร้างประโยชน์ต่อประเทศและโลกอย่างมากมาย และได้ถูกนำไปเผยแพร่ให้เป็นที่รับทราบในเวทีต่างๆ ในต่างประเทศ ขอให้ผู้ปฏิบัติงานของโครงหลวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันคิด จัดระบบการทำงานให้เหมาะสมเพื่อนำพาองค์กรไปสุ่ความสำเร็จตามพระราชประสงค์และสร้างชื่อเสียงต่อไป

 

 

            จากนั้นได้มีการนำเสนอแผนปฏิบัติงานเชิงบูรการในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง และการให้ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งขณะนี้มูลนิธิโครงการหลวงได้มุ่งดำเนินงานตามยุทธศาสตร์องค์กร 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมที่เหมาะสมต่อพื้นที่สูง เน้นการผลิตอาหารเพื่อสุขภาพ การพัฒนาอาชีพบนฐานความรู้ มุ่งสู่การพัฒนาชุมชนโครงการหลวงให้พึ่งตนเองเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ ส่งเสริม ฟื้นฟูและรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน การบริหารจัดการตลาดเพื่อสังคม ให้สามารถแข่งขันในอนาคตได้ โดยสินค้าจากจีนเป็นคู่แข่งสำคัญ การพัฒนาสู่องค์กรที่มีคุณธรรม มีระบบปฏิบัติงานที่ดี และยั่งยืน โดยโครงการหลวงเน้นการปลูกพืชหลากหลายชนิดในระบบหมุนเวียนภายใต้มาตรฐานอาหารปลอดภัย สนับสนุนระบบกักเก็บน้ำและการประหยัดน้ำในพื้นที่ ลดสารเคมีและใช้สารชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดโรคแมลงทดแทน ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ภายใต้ระบบมาตรฐานฟาร์มขนาดเล็ก ส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รณรงค์กรปลูกป่าโดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน การปลูกป่าชาวบ้านเพื่อใช้สอยในครอบครัวด้วยไม้โตเร็ว อีกทั้งพัฒนาโครงการ Low Carbon ในชุมชนบนพื้นที่สูง โดยวิธีประสานการทำงานและบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกัน เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายตามพระราชประสงค์ และประโยชน์ต่อประชาชนอย่างยั่งยืนสืบไป

Share this:

จัดทำแผนปฏิบัติงานแบบบูรณาการของโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สวพส. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติงานแบบบูรณาการของโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องราชพฤกษ์ อาคารนิทรรศการ 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ตำบลแม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยมี ดร. ศิริพงศ์ หังสพฤกษ์ ที่ปรึกษาด้านการวางแผนและพัฒนาการเกษตร เป็นประธานเปิดงาน

กิจกรรมการให้ความรู้ด้านหลักธรรมาภิบาลและผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ของสถาบัน

สวพส. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างการบูรณาการและวัฒนธรรมองค์กร ณ โรงแรมกรีนเนอรี่รีสอร์ท เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

การจัดทำแผนปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรรมการบริหาร มูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดทำแผนปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนา โครงการหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562” ณ ห้องประชุมอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

เกษตรผู้นำตัวอย่าง นายจอมทอง วนานันท์กุล

เกษตรกรที่มุ่งมั่นและทุ่มเทให้กับการเกษตรและพร้อมเรียนรู้ทุกอย่างจนทุกวันนี้ นายจอมทอง แห่งหมู่บ้านตอปล้าเด สามารถสร้างผลผลิตจากการปลูกผักและการเลี้ยงสัตว์ ซึ่งสร้างเป็นอาชีพที่ดีกว่าการปลูกอ้อยในอดีต

สวพส. มุ่งมั่น สืบสาน รักษา ต่อยอด เพื่อการพัฒนาบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) หรือ สวพส. มีภารกิจหลักในการวิจัยและพัฒนา เพื่อสนับสนุนงานโครงการหลวง และนำองค์ความรู้โครงการหลวงไปขยายผลสู่ชุมชนบนพื้นที่สูงให้ได้รับการพัฒนาทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนบนพื้นที่สูง ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างยั่งยืน สนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ

การผลิตปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกลับกองอย่างง่าย

ปกติในไร่นาของเกษตรกรหลังจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตจะมีเศษพืชเหลืออยู่เป็นจำนวนมาก โดยปกติแล้วเกษตรกรจะทำการเผาทิ้ง เพื่อเตรียมปลูกพืชชนิดอื่นต่อ ทำให้เกิดผลกระทบมากมาย เช่น หมอกควันพิษ ไฟป่า และยังสูญเสียธาตุอาหารในดินอีกด้วย ดังนั้นการทำปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกลับกองจึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการเผาได้ และยังได้ปุ๋ยหมักที่สามารถนำมาใช้ในการปรับปรุงบำรุงดินอีกทางหนึ่งด้วย

อุดมการณ์ สานชุมชนบนพื้นที่สูง “สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง”

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ได้ทำหน้าที่ในการนำองค์ความรู้โครงการหลวงไปขยายผลสู่ชุมชนอย่างน้อย 180 ชุมชน โดยนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สร้างความมั่นคงทางอาหารเน้นการเพิ่มความหลากหลายของพืชผัก ไม้ผล ควบคู่ไปกับการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น การฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองและอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างยั่งยืน

ผู้นำเกษตรกรในการพัฒนาพื้นที่สูงตามแนวทาง สวพส.

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ได้ดำเนินงานพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงให้เกิดการพัฒนาอย่างสมดุลทั้งด้าน เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นการพัฒนาคนและการบริหารจัดการด้านการเกษตร โดยมีแนวคิดสำคัญในการพัฒนาเกษตรกรให้เป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) เพื่อรองรับการเกษตรยุค 4.0 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ในด้านต่างๆ เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ

หอคำหลวง ศูนย์เรียนรู้ “ศาสตร์พระราชา ใต้ร่มพระบารมี พระมหากษัตริย์ไทย”

“หอคำหลวง” เป็นส่วนแสดงสำคัญและยิ่งใหญ่ที่สุดในอุทยานหลวงราชพฤกษ์ เป็นพื้นที่จัดแสดงส่วนกลางที่โดดเด่นและสง่างามที่สุด สร้างเพื่อจัดแสดงพระอัจฉริยภาพด้านการเกษตร ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงเป็นกษัตริย์นักการเกษตรเอกของโลก และเพื่อเฉลิม พระเกียรติฯ แด่พระองค์ผู้เป็น พระมหากษัตริย์ที่ทรงอัจฉริยภาพและทรงครองสิริราชสมบัติยาวนานที่สุดในโลก

โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง พัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง สู่ความยั่งยืนบนพื้นฐานของความพอเพียง

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) มีภารกิจสำคัญในการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุนงานโครงการหลวง โดยมีแนวทางการพัฒนาครอบคลุมทั้งด้านบริบทของโลกและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งจะใช้พื้นที่ลุ่มน้ำเป็นขอบเขตในการจัดทำแผ่นแม่บทฯ เพื่อการพัฒนาที่เน้นความสมดุลในมิติทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ดูทั้งหมด