การจัดทำแผนปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

18 มิถุนายน 2562 อ่าน: 441 ครั้ง

“การจัดทำแผนปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562”
 

            พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรรมการบริหาร มูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดทำแผนปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนา โครงการหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562” ณ ห้องประชุมอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมจำนวน 300 คน ประกอบด้วย ผู้แทนจาก กระทรวง กรม และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง หัวหน้าศูนย์พัฒนาโครงการหลวง และหัวหน้าสถานีวิจัยเกษตรหลวง และผู้แทนจากสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

 

 

          ในการประชุมองคมนตรีประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมูลนิธิโครงการหลวง ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง และผู้แทนจาก กระทรวง กรม และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง               

          องคมนตรี พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ กล่าวแก่ที่ประชุมว่า โครงการหลวงมีภารกิจสำคัญคือการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามพระประสงค์ ร. 9 และพระราชปณิธาน ร. 10 ในการสืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา โดยมีเป้าหมายสำคัญคือ การสร้างอาชีพแก่ราษฎร พัฒนาสังคมและชุมชนชาวเขาให้อยู่ดีกินดี เป็นชุมชนคาร์บอนต่ำ ส่งเสริม ดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อม ป่าต้นน้ำลำธาร ชุมชนโครงการหลวงเป็นชุมชนต้นแบบที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสม เกิดความสมดุล สำหรับการท่องเที่ยวนั้นไม่ได้เป็นภารกิจของโครงการหลวง แต่ประชาชนก็สามารถเข้าไปท่องเที่ยวเรียนรู้ในพื้นที่ต่างๆ ของโครงการหลวงได้ เนื่องจากโครงการหลวงเป็นแหล่งรวมองค์ความรู้มากมาย จึงถือเป็นศูนย์เรียนรู้เกษตรที่สูงที่สำคัญของประเทศ โดยขณะนี้ได้เริ่มต้นการดำเนินการที่สถานีเกษตรหลวงอ่างขางเป็นลำดับแรก ในลักษณะของอ่างขางโมเดล เพื่อนำไปเป็นต้นแบบพัฒนาพื้นที่สูงแห่งอื่นๆ ต่อไป

 

            ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำหน้าที่ในการจัดทำแผนงาน โครงการ และแผนปฏิบัติงานประจำปีของศูนย์พัฒนาโครงการหลวง พร้อมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำ และแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อให้การดำเนินงานพัฒนาของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามแผนปฏิบัติการประจำปีของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงและบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการหลวง คือการพัฒนาพื้นที่สูงเกิดความยั่งยืน โดยชุมชนชาวเขาสามารถพึ่งพาตนเองได้ และพัฒนาศูนย์พัฒนาโครงการหลวงต่างๆ เป็นศูนย์เรียนรู้การพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาพื้นที่สูงอื่นอีกมาก ปัจจุบันมูลนิธิโครงการหลวงอยู่ระหว่างการทบทวนและปรับแผนยุทธศาสตร์องค์กร จากระยะ 3 ปี เป็น 4 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติแผนปฏิรูปประเทศ และเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ซึ่งประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ที่สำคัญ คือ

 1. ยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่เหมาะสมต่อพื้นที่สูง
  2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีพบนฐานความรู้ที่เหมาะสมต่อสภาพภูมิสังคมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนโครงการหลวงให้สามารถพึ่งตนเองและเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้
  4. ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูและรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนและป่าต้นน้ำลำธารให้มีความสมบูรณ์
  5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการการตลาดเพื่อสังคม
  6. ยุทธศาสตร์การพัฒนามูลนิธิโครงการหลวง เป็นองค์กรที่มีคุณธรรม มีระบบปฏิบัติงานที่ดี และมีความยั่งยืน
  เพื่อนำทางการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงให้สนองตามพระราชประสงค์และพระราชปณิธานบรรลุตามเป้าหมายคือ ชุมชนโครงการหลวงเป็นชุมชนที่กินดี อยู่ดี พึ่งพาตนเอง อยู่ร่วมกับ สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

 

 

            ต่อมาองคมนตรีกัมปนาท รุดดิษฐ์ ได้ประชุมร่วมกับคณะคณะอนุกรรมการวิจัยและประสานงานความร่วมมือระหว่างประเทศ ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมใหม่ชั้น 2 อาคารนิทรรศการ 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่ โดยองคมนตรีได้ให้ข้อเสนอแนะแก่ที่ประชุมว่า การวิจัยจะต้องตอบโจทย์แก่โครงการหลวง มุ่งเพื่อส่งเสริมอาชีพแก่ชาวบ้าน ต่อยอดสิ่งที่โครงการหลวงทำมา เช่น การวิจัยส่งเสริมดอกไม้ เพื่อลดการนำเข้า วิธีการทำงานต้องลดขั้นตอน ไม่ยุ่งยากซับซ้อน ส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ สร้างความร่วมมือกับองค์กรด้านการวิจัยต่างๆ ให้มีผลงานในเชิงประจักษ์ นอกจากนี้ยังได้กล่าวเพิ่มเติมว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังทรงห่วงใยเรื่องการใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ซึ่งโครงการหลวงได้มีการพัฒนาสารชีวภัณฑ์ทดแทนให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ แต่ยังไม่สามารถขายแค่ประชาชนเพื่อให้มีการขยายการใช้อย่างกว้างขวางและเป็นประโยชน์แก่ประเทศ นอกจากนี้ยังเสนอแนะเรื่อง การนำกัญชงไปวิจัยเป็นยารักษาโรค นอกจากการพัฒนาเป็นเครื่องนุ่งห่ม ซึ่งที่ประชุมได้รับไปหารือเพื่อให้การทำงานวิจัยเป็นประโยชน์ ตอบสนอง และตรงต่อภารกิจของโครงการหลวงอย่างแท้จริง นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประธานอนุกรรมการได้ให้ที่ประชุมอภิปรายในรวมงานวิจัย เพื่อให้เกิดวามเชื่อมโยงงานวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำร่างแผนงานวิจัย ภายใต้ยุทธศาสตร์ มูลนิธิโครงการหลวงระยะ 3 ปี ( พ.ศ. 2562-2564) และกรอบการวิจัย ฯ ในระยะต่อไป

 

Share this:

จัดทำแผนปฏิบัติงานแบบบูรณาการของโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สวพส. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติงานแบบบูรณาการของโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องราชพฤกษ์ อาคารนิทรรศการ 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ตำบลแม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยมี ดร. ศิริพงศ์ หังสพฤกษ์ ที่ปรึกษาด้านการวางแผนและพัฒนาการเกษตร เป็นประธานเปิดงาน

กิจกรรมการให้ความรู้ด้านหลักธรรมาภิบาลและผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ของสถาบัน

สวพส. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างการบูรณาการและวัฒนธรรมองค์กร ณ โรงแรมกรีนเนอรี่รีสอร์ท เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติงานเชิงบูรณาการ ในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานคณะกรรรมการบริหาร มูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติงานเชิงบูรณาการในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ

เกษตรผู้นำตัวอย่าง นายจอมทอง วนานันท์กุล

เกษตรกรที่มุ่งมั่นและทุ่มเทให้กับการเกษตรและพร้อมเรียนรู้ทุกอย่างจนทุกวันนี้ นายจอมทอง แห่งหมู่บ้านตอปล้าเด สามารถสร้างผลผลิตจากการปลูกผักและการเลี้ยงสัตว์ ซึ่งสร้างเป็นอาชีพที่ดีกว่าการปลูกอ้อยในอดีต

สวพส. มุ่งมั่น สืบสาน รักษา ต่อยอด เพื่อการพัฒนาบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) หรือ สวพส. มีภารกิจหลักในการวิจัยและพัฒนา เพื่อสนับสนุนงานโครงการหลวง และนำองค์ความรู้โครงการหลวงไปขยายผลสู่ชุมชนบนพื้นที่สูงให้ได้รับการพัฒนาทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนบนพื้นที่สูง ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างยั่งยืน สนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ

การผลิตปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกลับกองอย่างง่าย

ปกติในไร่นาของเกษตรกรหลังจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตจะมีเศษพืชเหลืออยู่เป็นจำนวนมาก โดยปกติแล้วเกษตรกรจะทำการเผาทิ้ง เพื่อเตรียมปลูกพืชชนิดอื่นต่อ ทำให้เกิดผลกระทบมากมาย เช่น หมอกควันพิษ ไฟป่า และยังสูญเสียธาตุอาหารในดินอีกด้วย ดังนั้นการทำปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกลับกองจึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการเผาได้ และยังได้ปุ๋ยหมักที่สามารถนำมาใช้ในการปรับปรุงบำรุงดินอีกทางหนึ่งด้วย

อุดมการณ์ สานชุมชนบนพื้นที่สูง “สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง”

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ได้ทำหน้าที่ในการนำองค์ความรู้โครงการหลวงไปขยายผลสู่ชุมชนอย่างน้อย 180 ชุมชน โดยนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สร้างความมั่นคงทางอาหารเน้นการเพิ่มความหลากหลายของพืชผัก ไม้ผล ควบคู่ไปกับการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น การฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองและอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างยั่งยืน

ผู้นำเกษตรกรในการพัฒนาพื้นที่สูงตามแนวทาง สวพส.

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ได้ดำเนินงานพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงให้เกิดการพัฒนาอย่างสมดุลทั้งด้าน เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นการพัฒนาคนและการบริหารจัดการด้านการเกษตร โดยมีแนวคิดสำคัญในการพัฒนาเกษตรกรให้เป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) เพื่อรองรับการเกษตรยุค 4.0 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ในด้านต่างๆ เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ

หอคำหลวง ศูนย์เรียนรู้ “ศาสตร์พระราชา ใต้ร่มพระบารมี พระมหากษัตริย์ไทย”

“หอคำหลวง” เป็นส่วนแสดงสำคัญและยิ่งใหญ่ที่สุดในอุทยานหลวงราชพฤกษ์ เป็นพื้นที่จัดแสดงส่วนกลางที่โดดเด่นและสง่างามที่สุด สร้างเพื่อจัดแสดงพระอัจฉริยภาพด้านการเกษตร ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงเป็นกษัตริย์นักการเกษตรเอกของโลก และเพื่อเฉลิม พระเกียรติฯ แด่พระองค์ผู้เป็น พระมหากษัตริย์ที่ทรงอัจฉริยภาพและทรงครองสิริราชสมบัติยาวนานที่สุดในโลก

โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง พัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง สู่ความยั่งยืนบนพื้นฐานของความพอเพียง

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) มีภารกิจสำคัญในการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุนงานโครงการหลวง โดยมีแนวทางการพัฒนาครอบคลุมทั้งด้านบริบทของโลกและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งจะใช้พื้นที่ลุ่มน้ำเป็นขอบเขตในการจัดทำแผ่นแม่บทฯ เพื่อการพัฒนาที่เน้นความสมดุลในมิติทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ดูทั้งหมด