สวพส. มุ่งมั่น สืบสาน รักษา ต่อยอด เพื่อการพัฒนาบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน

2 กันยายน 2561 อ่าน: 865 ครั้ง

 

           นับตั้งแต่ได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) หรือ สวพส. ในปี 2548  และต่อมาในปี 2552 ได้มีพระราชกฤษฎีกาเพิ่มวัตถุประสงค์ของสถาบันให้สามารถบริหารจัดการอุทยานหลวงราชพฤกษ์ได้  สวพส. มีภารกิจหลักในการวิจัยและพัฒนา เพื่อสนับสนุนงานโครงการหลวง และนำองค์ความรู้จากโครงการหลวงไปขยายผลสู่ชุมชนบนพื้นที่สูงให้ได้รับประโยชน์อย่างกว้างขวางจากการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม  ควบคู่ไปกับการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและการบูรณาการร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้นและสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งบริหารจัดการอุทยานหลวงราชพฤกษ์ให้เป็นแหล่งศึกษาและเผยแพร่พระราชกรณียกิจของราชวงศ์จักรี งานของโครงการหลวงและโครงการในพระราชดำริ รวมทั้งแหล่งเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม ด้านพฤกษศาสตร์การเกษตรและความหลากหลายทางชีวภาพ ภารกิจทั้งหลายเหล่านี้เป็นการสนองปณิธานพระบาทสมเด็จพระปริมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

            ผลการดำเนินงานระยะ 12 ปีที่ผ่านมา สถาบันได้ดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์จัดตั้ง  โดยยึดหลักการทำงานตามแนวทางโครงการหลวง และพัฒนาคุณภาพงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านงานวิจัยและพัฒนา การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ส่งเสริมอาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน พัฒนาผู้นำเกษตรกร/ยุวเกษตรกร  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูป่าต้นน้ำลำธาร สร้างเครือข่ายการเรียนรู้และศูนย์เรียนรู้ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนทางวิชาการในระดับนานาชาติ เพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรมใหม่ๆ รวมทั้งการบริหารจัดการอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ตลอดระยะเวลา 10 ปี ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และสันทนาการทั้งทางด้านวัฒนธรรม ด้านการเกษตรที่มีความสวยงามร่มรื่น เป็นศูนย์เรียนรู้ทางการเกษตรและอนุรักษ์พันธุ์พืชที่มีความทันสมัยและได้มาตรฐาน และจัดตลาดสินค้าเกษตรจากพื้นที่สูงเพื่อสร้างรายได้ให้เกษตรกรและเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภค  นอกจากนี้สถาบันยังเล็งเห็นความสำคัญในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล พัฒนาระบบงานที่มีคุณภาพตามแนวทาง  TQA  การนำเทคโนโลยีสารสนเทศผนวกกับเครื่องมือและนวัตกรรมใหม่ๆ  การบริหารจัดการองค์ความรู้เพื่อให้เป็นองค์กรที่ถึงพร้อมองค์ความรู้ในการพัฒนาพื้นที่สูงตามแนวทางโครงการหลวง ท้ายที่สุดนี้  สวพส. มีความมุ่งมั่นที่จะสืบสาน รักษาและต่อยอดตามพระราชปณิธานอย่างแน่วแน่ต่อไป โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะสร้างประโยชน์อย่างยั่งยืนให้แก่ชุมชนบนพื้นที่สูง

Share this:

จัดทำแผนปฏิบัติงานแบบบูรณาการของโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สวพส. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติงานแบบบูรณาการของโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องราชพฤกษ์ อาคารนิทรรศการ 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ตำบลแม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยมี ดร. ศิริพงศ์ หังสพฤกษ์ ที่ปรึกษาด้านการวางแผนและพัฒนาการเกษตร เป็นประธานเปิดงาน

กิจกรรมการให้ความรู้ด้านหลักธรรมาภิบาลและผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ของสถาบัน

สวพส. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างการบูรณาการและวัฒนธรรมองค์กร ณ โรงแรมกรีนเนอรี่รีสอร์ท เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติงานเชิงบูรณาการ ในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานคณะกรรรมการบริหาร มูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติงานเชิงบูรณาการในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ

การจัดทำแผนปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรรมการบริหาร มูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดทำแผนปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนา โครงการหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562” ณ ห้องประชุมอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

เกษตรผู้นำตัวอย่าง นายจอมทอง วนานันท์กุล

เกษตรกรที่มุ่งมั่นและทุ่มเทให้กับการเกษตรและพร้อมเรียนรู้ทุกอย่างจนทุกวันนี้ นายจอมทอง แห่งหมู่บ้านตอปล้าเด สามารถสร้างผลผลิตจากการปลูกผักและการเลี้ยงสัตว์ ซึ่งสร้างเป็นอาชีพที่ดีกว่าการปลูกอ้อยในอดีต

การผลิตปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกลับกองอย่างง่าย

ปกติในไร่นาของเกษตรกรหลังจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตจะมีเศษพืชเหลืออยู่เป็นจำนวนมาก โดยปกติแล้วเกษตรกรจะทำการเผาทิ้ง เพื่อเตรียมปลูกพืชชนิดอื่นต่อ ทำให้เกิดผลกระทบมากมาย เช่น หมอกควันพิษ ไฟป่า และยังสูญเสียธาตุอาหารในดินอีกด้วย ดังนั้นการทำปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกลับกองจึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการเผาได้ และยังได้ปุ๋ยหมักที่สามารถนำมาใช้ในการปรับปรุงบำรุงดินอีกทางหนึ่งด้วย

อุดมการณ์ สานชุมชนบนพื้นที่สูง “สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง”

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ได้ทำหน้าที่ในการนำองค์ความรู้โครงการหลวงไปขยายผลสู่ชุมชนอย่างน้อย 180 ชุมชน โดยนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สร้างความมั่นคงทางอาหารเน้นการเพิ่มความหลากหลายของพืชผัก ไม้ผล ควบคู่ไปกับการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น การฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองและอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างยั่งยืน

ผู้นำเกษตรกรในการพัฒนาพื้นที่สูงตามแนวทาง สวพส.

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ได้ดำเนินงานพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงให้เกิดการพัฒนาอย่างสมดุลทั้งด้าน เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นการพัฒนาคนและการบริหารจัดการด้านการเกษตร โดยมีแนวคิดสำคัญในการพัฒนาเกษตรกรให้เป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) เพื่อรองรับการเกษตรยุค 4.0 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ในด้านต่างๆ เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ

หอคำหลวง ศูนย์เรียนรู้ “ศาสตร์พระราชา ใต้ร่มพระบารมี พระมหากษัตริย์ไทย”

“หอคำหลวง” เป็นส่วนแสดงสำคัญและยิ่งใหญ่ที่สุดในอุทยานหลวงราชพฤกษ์ เป็นพื้นที่จัดแสดงส่วนกลางที่โดดเด่นและสง่างามที่สุด สร้างเพื่อจัดแสดงพระอัจฉริยภาพด้านการเกษตร ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงเป็นกษัตริย์นักการเกษตรเอกของโลก และเพื่อเฉลิม พระเกียรติฯ แด่พระองค์ผู้เป็น พระมหากษัตริย์ที่ทรงอัจฉริยภาพและทรงครองสิริราชสมบัติยาวนานที่สุดในโลก

โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง พัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง สู่ความยั่งยืนบนพื้นฐานของความพอเพียง

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) มีภารกิจสำคัญในการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุนงานโครงการหลวง โดยมีแนวทางการพัฒนาครอบคลุมทั้งด้านบริบทของโลกและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งจะใช้พื้นที่ลุ่มน้ำเป็นขอบเขตในการจัดทำแผ่นแม่บทฯ เพื่อการพัฒนาที่เน้นความสมดุลในมิติทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ดูทั้งหมด