จัดทำแผนปฏิบัติงานแบบบูรณาการของโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

25 มิถุนายน 2562 อ่าน: 371 ครั้ง

 

          สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติงานแบบบูรณาการของโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ  ห้องราชพฤกษ์  อาคารนิทรรศการ 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ตำบลแม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยมี ดร. ศิริพงศ์ หังสพฤกษ์ ที่ปรึกษาด้านการวางแผนและพัฒนาการเกษตร  เป็นประธานเปิดงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงานแบบบูรณาการของโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และระดมความคิดเห็นในการกำหนดกิจกรรมในการดำเนินงานให้เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ และความต้องการของชุมชน เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของแผนแม่บทโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมสัมมนา จำนวน 269 คน ประกอบด้วยผู้แทน จำนวน 20 หน่วยงาน ได้แก่  กรมชลประทานกรมทรัพยากรน้ำบาดาล  กรมทรัพยากรน้ำ กรมพัฒนาที่ดิน  กรมปศุสัตว์  กรมประมง  กรมส่งเสริมการเกษตรกรมวิชาการเกษตร  กรมการข้าว  กรมหม่อนไหม  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช  กรมป่าไม้  กรมส่งเสริมสหกรณ์  สำนักบริหารงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  กรมการพัฒนาชุมชน  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  กรมทางหลวงชนบท  กรมการปกครอง และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)

 

 

         ดร.ศิริพงษ์ หังสพฤกษ์  ที่ปรึกษาด้านการวางแผนและพัฒนาการเกษตร  ได้ให้ข้อเสนอแนะว่าทุกหน่วยงานควรเน้นการปฏิบัติให้มากขึ้น ดำเนินงานโดยแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ  โดยยึดกรอบแผนแม่บทโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเป็นกรอบในการดำเนินงาน และได้ชี้แจงการดำเนินงานที่เน้นการบูรณาการของหน่วยงานโดยมีแผนแม่บทรองรับ ซึ่งคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2559 การบูรณาการของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนแม่บท 20 หน่วยงาน และเชื่อมโยงการปฏิบัติงานในระดับแผนชุมชน อำเภอ และจังหวัด กรอบงบประมาณทั้งสิ้น 3,090,240,979 บาท  โดยมีเป้าหมายการพัฒนาพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ดังนี้

 1. ประชาชนมีรายได้พอเพียงบนฐานความรู้ที่พึ่งพาตนเองได้

 2. สิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์และ ฟื้นฟู

 3. ชุมชนและสังคมดีมีความเข้มแข็งและสงบสุข จึงมีประเด็นในการพัฒนา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ประกอบด้วย

      3.1 องค์ความรู้จากโครงการหลวง และงานวิจัยไปปรับใช้ร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่น
      3.2 การวางแผนการผลิตและการตลาดที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่
      3.3 การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อให้พึ่งพาตนเองได้
      3.4 การกำหนดเขตพื้นที่ป่าไม้และพื้นที่ดินทำกิน ปรับระบบการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เหมาะสม
      3.5 การเตรียมความพร้อมการถ่ายโอนภารกิจโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงที่ปฏิบัติงานสำเร็จ
      3.6 การเตรียมความพร้อมการถ่ายโอนภารกิจโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงที่ปฏิบัติงานสำเร็จ
      3.7 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

 

Share this:

กิจกรรมการให้ความรู้ด้านหลักธรรมาภิบาลและผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ของสถาบัน

สวพส. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างการบูรณาการและวัฒนธรรมองค์กร ณ โรงแรมกรีนเนอรี่รีสอร์ท เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติงานเชิงบูรณาการ ในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานคณะกรรรมการบริหาร มูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติงานเชิงบูรณาการในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ

การจัดทำแผนปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรรมการบริหาร มูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดทำแผนปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนา โครงการหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562” ณ ห้องประชุมอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

เกษตรผู้นำตัวอย่าง นายจอมทอง วนานันท์กุล

เกษตรกรที่มุ่งมั่นและทุ่มเทให้กับการเกษตรและพร้อมเรียนรู้ทุกอย่างจนทุกวันนี้ นายจอมทอง แห่งหมู่บ้านตอปล้าเด สามารถสร้างผลผลิตจากการปลูกผักและการเลี้ยงสัตว์ ซึ่งสร้างเป็นอาชีพที่ดีกว่าการปลูกอ้อยในอดีต

สวพส. มุ่งมั่น สืบสาน รักษา ต่อยอด เพื่อการพัฒนาบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) หรือ สวพส. มีภารกิจหลักในการวิจัยและพัฒนา เพื่อสนับสนุนงานโครงการหลวง และนำองค์ความรู้โครงการหลวงไปขยายผลสู่ชุมชนบนพื้นที่สูงให้ได้รับการพัฒนาทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนบนพื้นที่สูง ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างยั่งยืน สนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ

การผลิตปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกลับกองอย่างง่าย

ปกติในไร่นาของเกษตรกรหลังจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตจะมีเศษพืชเหลืออยู่เป็นจำนวนมาก โดยปกติแล้วเกษตรกรจะทำการเผาทิ้ง เพื่อเตรียมปลูกพืชชนิดอื่นต่อ ทำให้เกิดผลกระทบมากมาย เช่น หมอกควันพิษ ไฟป่า และยังสูญเสียธาตุอาหารในดินอีกด้วย ดังนั้นการทำปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกลับกองจึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการเผาได้ และยังได้ปุ๋ยหมักที่สามารถนำมาใช้ในการปรับปรุงบำรุงดินอีกทางหนึ่งด้วย

อุดมการณ์ สานชุมชนบนพื้นที่สูง “สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง”

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ได้ทำหน้าที่ในการนำองค์ความรู้โครงการหลวงไปขยายผลสู่ชุมชนอย่างน้อย 180 ชุมชน โดยนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สร้างความมั่นคงทางอาหารเน้นการเพิ่มความหลากหลายของพืชผัก ไม้ผล ควบคู่ไปกับการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น การฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองและอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างยั่งยืน

ผู้นำเกษตรกรในการพัฒนาพื้นที่สูงตามแนวทาง สวพส.

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ได้ดำเนินงานพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงให้เกิดการพัฒนาอย่างสมดุลทั้งด้าน เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นการพัฒนาคนและการบริหารจัดการด้านการเกษตร โดยมีแนวคิดสำคัญในการพัฒนาเกษตรกรให้เป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) เพื่อรองรับการเกษตรยุค 4.0 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ในด้านต่างๆ เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ

หอคำหลวง ศูนย์เรียนรู้ “ศาสตร์พระราชา ใต้ร่มพระบารมี พระมหากษัตริย์ไทย”

“หอคำหลวง” เป็นส่วนแสดงสำคัญและยิ่งใหญ่ที่สุดในอุทยานหลวงราชพฤกษ์ เป็นพื้นที่จัดแสดงส่วนกลางที่โดดเด่นและสง่างามที่สุด สร้างเพื่อจัดแสดงพระอัจฉริยภาพด้านการเกษตร ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงเป็นกษัตริย์นักการเกษตรเอกของโลก และเพื่อเฉลิม พระเกียรติฯ แด่พระองค์ผู้เป็น พระมหากษัตริย์ที่ทรงอัจฉริยภาพและทรงครองสิริราชสมบัติยาวนานที่สุดในโลก

โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง พัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง สู่ความยั่งยืนบนพื้นฐานของความพอเพียง

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) มีภารกิจสำคัญในการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุนงานโครงการหลวง โดยมีแนวทางการพัฒนาครอบคลุมทั้งด้านบริบทของโลกและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งจะใช้พื้นที่ลุ่มน้ำเป็นขอบเขตในการจัดทำแผ่นแม่บทฯ เพื่อการพัฒนาที่เน้นความสมดุลในมิติทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ดูทั้งหมด