บทความงานวิจัย

การจัดการธาตุอาหารเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวไร่ในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวงแม่สอง

นางสาวจุไรรัตน์ ฝอยถาวร

ประชากรส่วนใหญ่เป็นชนเผ่าปกาเกอะญอ ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเพื่อสร้างรายได้หลัก เช่น การปลูกข้าว และเลี้ยงโค กระบือ

อ่านต่อ
พันธุ์กระเทียมไทย

ดร.จันทร์จิรา รุ่งเจริญ

กระเทียม (Garlic) เป็นพืชสมุนไพรและเครื่องเทศชนิดที่นิยมนำมาใช้เป็นส่วนประกอบในอาหารไทย

อ่านต่อ
วิธีการใช้ GA3 ให้องุ่นลูกโต ๆ

นางสาวจิระนิล แจ่มเกิด

การผลิตองุ่นรับประทานสดชนิดไม่มีเมล็ดให้มีปริมาณและคุณภาพสูงนั้นจำเป็นต้องใช้สารจิบเบอเรลลิค แอซิด (GA3)

อ่านต่อ
การปลูกมันเทศญี่ปุ่นบนพื้นที่สูง

นางสาวนิตยา โนคำ

มันเทศญี่ปุ่นเป็นพืชที่ใช้น้ำน้อยทนแล้งได้ดี สามารถปลูกได้ตลอดทั้งปีเจริญเติบโตได้ดีในดินทราย

อ่านต่อ
ทรัพย์สินทางปัญญา

งานทรัพย์สินทางปัญญา สำนักวิจัย

ปัจจุบันทรัพย์สินทางปัญญาที่ สวพส. ยื่นขอรับความคุ้มครองไปแล้วมีทั้งหมด 99 รายการ

อ่านต่อ
การผลิตสมุนไพรชงดื่ม

นางสาวอัปสร วิทยประภารัตน์

การผลิตสมุนไพรในรูปแบบชาชงดื่ม เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายในกลุ่มผู้บริโภคสมุนไพร นอกจากจะดื่มง่าย ยังช่วยบำรุงสุขภาพ

อ่านต่อ
ผักพื้นบ้าน...อาหารเป็นยา...รักษาสุขภาพ

ดร.จารุณี ภิลุมวงค์

แกงแคเป็นอาหารภาคเหนือที่นิยมกันมากชนิดหนึ่ง เป็นแกงรวมผักหลายชนิด มีคุณค่าทางโภชนาการสูง ผักที่ใช้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามฤดูกาล

อ่านต่อ
ชุมชนบนพื้นที่สูงคาร์บอนต่ำ

นางสาวสุมาลี เม่นสิน

คาร์บอนไดออกไซต์ มีเทน ซึ่งเป็นสาเหตุให้สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง และภาวะโลกร้อน

อ่านต่อ
การเก็บเกี่ยวผลอาโวกาโดที่เหมาะสม

นางสาวอัจฉรา ภาวศุทธิ์

อาโวกาโด เป็นไม้ผลเขตร้อนของประเทศในทวีปอเมริกากลาง มูลนิธิโครงการหลวงได้นำอาโวกาโดมาส่งเสริมให้เกษตรกร

อ่านต่อ
หวายบนพื้นที่สูง

นางสาวกมลทิพย์ เรารัตน์

ชุมชนบนพื้นที่สูงในภาคเหนือมีการใช้ประโยชน์จากหวายซึ่งเป็นพืชท้องถิ่นในแง่การบริโภคและใช้สอยภายในครัวเรือน

อ่านต่อ
'ไผ่' ความหลากหลายในวิถีชุมชน

นางสาวกมลทิพย์ เรารัตน์

ไผ่ เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อการดำรงชีวิตของคนไทยมาช้านาน ซึ่งทุกส่วนของไผ่ตั้งแต่ราก ลำต้น ไปจนถึงยอด สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ทั้งสิ้น

อ่านต่อ
เห็ดกินได้และเห็ดพิษ

ว่าที่เรือตรี ศุลิเชษฐ์ ทองกล่ำ

เมื่อเริ่มเข้าสู่ฤดูฝนเราจะพบว่ามีเห็ดมากมายหลายชนิดถูกนำออกมาวางขายตามข้างทางหรือในตลาด มีทั้ง เห็ดห้า (ตับเต่า) เห็ดโคน เห็ดถอบ (เห็ดเผาะ) เห็ดแดง เห็ดหล่ม เห็ดขมิ้น เห็ดไข่

อ่านต่อ
“7 ปี ขุนสถาน” กับการเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิต

นางสาวเกษราภร ศรีจันทร์ และนางสาวกชพร สุขจิตภิญโญ

ครัวเรือนที่เข้าร่วมกิจกรรมกับ สวพส. ร้อยละ 90 ในพื้นที่ขุนสถานมีรายได้จากภาคการเกษตร

อ่านต่อ
เฮมพ์พันธุ์ใหม่ของประเทศไทย !

นางสริตา ปิ่นมณี

เฮมพ์ (Hemp) หรือกัญชง จัดเป็นพืชเส้นใยที่มีคุณภาพ มีคุณสมบัติยืดหยุ่น ทนทาน

อ่านต่อ
การปลูกข้าวต้นเดียวและใช้น้ำน้อยบนพื้นที่สูง

นางจันทร์จิรา รุ่งเจริญ

ชาวไทยภูเขาบนพื้นที่สูงของไทยนิยมปลูกข้าวเพื่อเป็นอาหารหลักสำหรับบริโภค ซึ่งทุกชุมชนปลูกข้าวเพื่อยังชีพสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร

อ่านต่อ
การตัดแต่งกิ่งกาแฟอราบิก้า

นายสิทธิเดช ร้อยกรอง

การปฏิบัติดูแลรักษาต้นกาแฟอราบิก้านั้นมีความสำคัญเช่นเดียวกับการปลูกพืชชนิดอื่นๆ

อ่านต่อ
น้ำหมักชีวภาพ (สูตรไข่ไก่)

นางสาวนิตยา โนคำ

น้ำหมักชีวภาพ คือ น้ำหมักที่ได้จากการหมักเศษซากพืช ซากสัตว์ หรือสารอินทรีย์ชนิดต่างๆ ที่หาได้ในท้องถิ่นด้วยจุลินทรีย์จำเพาะ

อ่านต่อ
ไก่กระดูกดำ

นายสุคีพ ไชยมณี และนางสาวเกศรินทร์ แก้วมะณี

ไก่กระดูกดำ เป็นไก่พื้นบ้านที่เลี้ยงกันในภาคเหนือ โดยเฉพาะบนพื้นที่สูง เชื่อว่ามีถิ่นกำเนิดหรือนำสายพันธุ์มาจากประเทศจีน ลักษณะของไก่กระดูกดำมีสีดำ 9 แห่ง

อ่านต่อ

Share this: