บทความงานวิจัย

มารู้จักกาแฟอะราบิกาคุณภาพกันเถอะ
มารู้จักกาแฟอะราบิกาคุณภาพกันเถอะ
บทความงานวิจัย

คุณภาพและมาตรฐานกาแฟเมล็ด หรือ Green beans คือ เมล็ดกาแฟ หรือที่เรียกทั่วไปว่ากาแฟสาร หรือเมล็ดกาแฟดิบ หมายถึง ผลกาแฟสุก (coffee cherry) ที่เอาส่วนของเปลือกได้แก่ ผนังผลชั้นนอก (exocarp) ผนังผลชั้นกลาง (mesocarp) หรือที่เรียกว่าเนื้อ และผนังผลชั้นใน (endocarp) หรือที่เรียกว่ากะลา (parchment) ออกแล้ว กาแฟเมล็ดนั้นจะเป็นกาแฟที่มีการซื้อขายกันทั่วโลก

การประเมินผลกระทบจากงานวิจัย โครงการวิจัยการเพิ่มผลผลิตข้าวบนพื้นที่สูง
การประเมินผลกระทบจากงานวิจัย โครงการวิจัยการเพิ่มผลผลิตข้าวบนพื้นที่สูง
บทความงานวิจัย

การประเมินผลกระทบจากงานวิจัยการเพิ่มผลผลิตข้าวบนพื้นสูง อาศัยข้อมูลจากงานวิจัยการเพิ่มผลผลิตข้าวบนพื้นสูง ตั้งแต่ปี 2554-2561 และข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้อง นำมาประมวลสถานภาพ ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบจากงานวิจัย ผลการศึกษาพบว่า มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลง ด้านเศรษฐกิจของชุมชนมากที่สุด โดยเป็นการเพิ่มความหลากหลาย และรักษาพันธุ์ข้าวท้องถิ่นบนพื้นที่สูง มากถึง 433 พันธุ์

งาหอมบนพื้นที่สูง
งาหอมบนพื้นที่สูง
บทความงานวิจัย

งาหอม หรืองาขี้ม้อน (Perilla frutescens) เป็นพืชท้องถิ่นพบในพื้นที่ภาคเหนือของไทย จัดอยู่ในวงศ์ (family) เช่นเดียวกับกะเพรา ปลูกในพื้นที่อาศัยน้ำฝน งาหอมสามารถนำมาบริโภคในรูปแบบต่างๆ เช่น งาหอมคั่ว งาหอมแผ่น ข้าวหลามงาหอม คุกกี้งาหอม ชาใบงาหอม รวมไปถึงเป็นส่วนประกอบในเครื่องสำอางบำรุงผิว แต่งาหอมที่ปลูกมีหลากหลายพันธุ์หลายลักษณะทำให้มีความแปรปรวนสูงจึงต้องมีการสำรวจและคัดเลือกพันธุ์งาหอมให้มีลักษณะและคุณภาพที่ดีเพื่อเสริมสร้างรายได้ให้เกษตรกรบนพื้นที่สูง

สวพส. กับการวิจัยและพัฒนากาแฟอะราบิกาบนพื้นที่สูง
สวพส. กับการวิจัยและพัฒนากาแฟอะราบิกาบนพื้นที่สูง
บทความงานวิจัย

สวพส. ได้นำองค์ความรู้ด้านการปลูกและผลิตกาแฟอะราบิกาคุณภาพไปส่งเสริมให้เกษตรกร มุ่งเน้นวิจัยเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาวิธีการปลูกและการผลิตกาแฟที่มีคุณภาพ ดำเนินการแบบครบวงจรภายใต้กรอบการวิจัยและพัฒนา “ กาแฟอะราบิกาคุณภาพ ภายใต้ระบบอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสร้างรายได้ให้กับชุมชนบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน” โดยตั้งแต่การปลูก การจัดการผลผลิต การแปรรูป และการตลาด

ปู่เฒ่าทิ้งไม้เท้า : สมุนไพรกับผู้สูงอายุ
ปู่เฒ่าทิ้งไม้เท้า : สมุนไพรกับผู้สูงอายุ
บทความงานวิจัย

การศึกษาฤทธิ์ต่อสมรรถภาพทางเพศในสัตว์ทดลอง พบว่า สามารถเพิ่มสมรรถภาพทางเพศได้โดยไม่มีผลทำให้ระดับของฮอร์โมน testosterone ในเลือดเปลี่ยนแปลง เมื่อเปรียบเทียบกับการได้รับยามาตรฐาน sildenafil โดยพบว่าขนาดของสารสกัดที่ได้ผลดี คือ สารสกัดปู่เฒ่าทิ้งไม้เท้าขนาด 428 mg/kg น้ำหนักตัว

ไก่พื้นเมืองบนพื้นที่สูง
ไก่พื้นเมืองบนพื้นที่สูง
บทความงานวิจัย

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงได้รวบรวมและศึกษาลักษณะสายพันธุ์ไก่พื้นเมือง ที่ทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงในแต่ละพื้นที่ได้ดี ทนทานต่อโรค และสัตว์รบกวนอื่นๆ ได้ดีกว่าไก่เนื้อ สามารถฟักไข่เองและเลี้ยงลูกได้ดี

ยกระดับสินค้าชุมชนด้วยเครื่องหมายการค้า
ยกระดับสินค้าชุมชนด้วยเครื่องหมายการค้า
บทความงานวิจัย

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงได้สนับสนุนการการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน การออกแบบบรรจุภัณฑ์ และฉลากสินค้าให้มีอัตลักษณ์ ตลอดจนการสนับสนุนให้มีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของชุมชน

ปลูกว่านสี่ทิศเป็นไม้ตัดดอกกันเถอะ
ปลูกว่านสี่ทิศเป็นไม้ตัดดอกกันเถอะ
บทความงานวิจัย

ว่านสี่ทิศเป็นไม้ดอกประเภทหัว มีดอกขนาดใหญ่ สีสันสวยงาม จัดอยู่ในวงศ์ Amaryllidaceae สามารถเจริญเติบโตได้ดีในเขตร้อนและกึ่งร้อน ดอกมีสีสันสวยงาม หลากหลายเฉดสี เช่น ชมพู แดง ขาว ส้ม และสีผสมเป็นริ้วในดอกเดียวกัน มีทั้งกลีบดอกชั้นเดียวและกลีบซ้อน การออกดอกจะออกเป็นช่อรอบทิศ ออกครั้งละ 4 ดอก

ลดการสูญเสียพืชผัก...ต้องทำอย่างไร
ลดการสูญเสียพืชผัก...ต้องทำอย่างไร
บทความงานวิจัย

ผัก เป็นผลิตผลพืชสวนที่สูญเสียง่ายทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ การสูญเสียเกิดขึ้นได้ตลอดทุกระยะของการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว ตั้งแต่ขั้นตอนการเก็บเกี่ยว การคัดเกรด ขนส่ง เก็บรักษา และวางจำหน่าย ปริมาณของผักที่สูญเสียผันแปรไปตามชนิดของผัก ความใกล้ไกลของแหล่งผลิต และฤดูกาล

สมุนไพรหญ้าถอดปล้องกับการช่วยลดปัญหาผมร่วง
สมุนไพรหญ้าถอดปล้องกับการช่วยลดปัญหาผมร่วง
บทความงานวิจัย

การศึกษาค้นคว้าข้อมูลในแหล่งต่างๆ ประกอบกับผลการทดสอบฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของสารสกัดหญ้าถอดปล้องที่มีฤทธิ์เด่นๆ ในการยับยั้งเอนไซม์ 5α-reductase สาเหตุผมร่วงและช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของผม จึงได้นำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์แฮร์โทนิคที่มีประสิทธิภาพในการบำรุงรากผมและหนังศีรษะให้แข็งแรง ลดปัญหาเส้นผมอ่อนแอ ผมหลุดร่วง และศีรษะล้าน

ยื่นแล้ว !! อนุสิทธิบัตร Hemp
ยื่นแล้ว !! อนุสิทธิบัตร Hemp
บทความงานวิจัย

ในปีงบประมาณพ.ศ. 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ดำเนินการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาใหม่ที่เกิดจากผลงานวิจัย ประเภทอนุสิทธิบัตร จำนวน 2 รายการ คือ 1.ชุดตรวจวัดและกรรมวิธีการตรวจวัดทีเอชซีสำหรับเฮมพ์ และ 2. ชุดตรวจวัดปริมาณสารทีเอชซีภาคสนาม

ต้มไก่สมุนไพรม้ง อาหารเป็นยา รักษาสุขภาพ
ต้มไก่สมุนไพรม้ง อาหารเป็นยา รักษาสุขภาพ
บทความงานวิจัย

ต้มไก่สมุนไพร เป็นอาหารเพื่อสุขภาพที่นิยมบริโภคเฉพาะในกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง โดยมีการรักษาภูมิปัญญาและสืบทอดองค์ความรู้จากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งอย่างต่อเนื่อง สรรพคุณหลักคือ บำรุงร่างกาย บำรุงกำลัง บำรุงกล้ามเนื้อและเส้นเอ็น บำรุงโลหิต บรรเทาอาการปวดเมื่อยเนื้อตัว ปวดหลังและปวดเอว

กระเทียมอินทรีย์ อาหารดีจากพื้นที่สูง
กระเทียมอินทรีย์ อาหารดีจากพื้นที่สูง
บทความงานวิจัย

กระเทียม เป็นพืชสมุนไพรที่นิยมนำมาใช้เป็นส่วนประกอบในอาหารไทย อุดมไปด้วยไฟโตนิวเทรียนท์ที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย พื้นที่ภาคเหนือเป็นพื้นที่ที่มีอากาศหนาวเย็นเหมาะสมกับการปลูกกระเทียม โดยมีพื้นที่ปลูกกระเทียม 70,927 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 98 ของพื้นที่ปลูกกระเทียมทั้งประเทศไทย

ปลูกอะโวคาโดอย่างไรให้รอด
ปลูกอะโวคาโดอย่างไรให้รอด
บทความงานวิจัย

อะโวคาโดเป็นผลไม้ที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง และเป็นไม้ผลยืนต้นที่มีใบเขียวตลอดปี ทำให้ปลูกเป็นป่าได้โดยเฉพาะบนพื้นที่สูง และปลูกได้ตั้งแต่พื้นราบจนถึงพื้นที่สูงมากกว่า 1,000 เมตรจากระดับน้ำทะเล (MSL) ซึ่งอะโวคาโดมีหลากหลายพันธุ์ที่ให้ผลที่มีคุณภาพดี จึงควรเลือกพันธุ์ให้เหมาะสมกับพื้นที่

ทำไมต้องปลูกองุ่นภายใต้หลังคาพลาสติก
ทำไมต้องปลูกองุ่นภายใต้หลังคาพลาสติก
บทความงานวิจัย

สำหรับประเทศไทยได้มีการใช้หลังคาพลาสติกในการปลูกองุ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปลูกองุ่นในพื้นที่ของมูลนิธิโครงการหลวงและโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ส่งผลให้คุณภาพของผลผลิตองุ่นดีกว่าการปลูกกลางแจ้ง

ว่านสี่ทิศตัดดอกจะตัดระยะไหนดี
ว่านสี่ทิศตัดดอกจะตัดระยะไหนดี
บทความงานวิจัย

อายุหรือระยะของดอกไม้สำหรับการตัด มีความสำคัญสำหรับดอกไม้ทุกชนิด การตัดดอกไม้ในช่วงอายุที่เหมาะสมจะช่วยรักษาคุณภาพของดอกไม้ได้มากและเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ดอกไม้ ส่วนมากจะตัดดอกไม้ในขณะที่ดอกยังตูมหรือเริ่มบานบางส่วน

การจัดการปุ๋ยเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวนาบนพื้นที่สูง
การจัดการปุ๋ยเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวนาบนพื้นที่สูง
บทความงานวิจัย

การจัดการปุ๋ยเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวนาบนพื้นที่สูง พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่สูงในภาคเหนือ มีระดับความสูงตั้งแต่ 500-มากกว่า 1,000 เมตรจากระดับน้ำทะเล มีชุมชนที่ทำนาเป็นหลักหลากหลายชุมชน ซึ่งมีทั้งชุมชนที่เป็นคนไทยพื้นเมือง ชนเผ่ากะเหรี่ยงหรือปกาเกอะญอ และชนเผ่าลั๊วะ เป็นต้น ข้าวนาเป็นพืชอาหารที่สำคัญของชุมชนบนพื้นที่สูง โดยเกษตรกรจะปลูกข้าวไว้สำหรับบริโภค เป็นการสร้างความมั่นคงด้านอาหารของครัวเรือน พันธุ์ข้าวที่ปลูกบนพื้นที่สูงส่วนใหญ่คือพันธุ์ท้องถิ่นหรือพันธุ์พื้นเมือง (Local variety) โดยปลูกข้าวปีละครั้ง อาศัยน้ำฝนเป็นหลัก (ฤดูนาปี) พื้นที่ปลูกข้าวนาส่วนใหญ่เป็นนาขั้นบันไดขนาดเล็กระหว่างหุบเขา ทำให้พื้นที่ที่เหมาะสมกับการปลูกข้าวมีจำกัด ผลผลิตต่อพื้นที่ต่ำ จากการสำรวจพบว่านอกจากปัญหาโรคและแมลงแล้วยังมีปัญหาเรื่องดินเสื่อมโทรม และเมล็ดข้าวลีบ บางชุมชนต้องซื้อข้าวมาบริโภค เกษตรกรจึงหาทางแก้ปัญหาเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวโดยการใส่ปุ๋ย โดยเกษตรกรไม่รู้เลยว่าปุ๋ยที่ซื้อมาใส่นั้น เหมาะสมกับพื้นที่นาของตัวเองหรือไม่ ทำให้การใช้ปุ๋ยไม่เกิดประสิทธิภาพและเป็นการเพิ่มต้นทุนโดยไม่จำเป็น จากการเก็บตัวอย่างดินในพื้นที่ปลูกข้าวนาในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง 17 แห่ง ไปวิเคราะห์สมบัติดินและปริมาณธาตุอาหารในดิน พบว่าดินที่ปลูกข้าวนาบนส่วนใหญ่เป็นกรดรุนแรงมาก–กรดจัด ในขณะที่(<3.5 - 5.5) มีปริมาณอินทรียวัตถุสูง (>2.5 %) มีปริมาณโพแทสเซียม แคลเซียม และแมกนีเซียมสูง ในขณะที่มีปริมาณฟอสฟอรัส ทองแดง สังกะสีและโบรอนต่ำ ซึ่งการขาดธาตุอาหารดังกล่าวมีผลต่อการเจริญเติบโต และการติดเมล็ดของข้าวซึ่งเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ข้าวเมล็ดลีบ จากการทดสอบการจัดการปุ๋ยข้าวนาแบบชุมชนมีส่วนร่วม (community participatory research) ในแปลงนาของเกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง 4 แห่ง ได้แก่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ่อเกลือ จ.น่าน โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางหินฝน แม่มะลอ และผาแตก จ.เชียงใหม่ การจัดการปุ๋ยข้าวนาสามารถทำได้ 2 วิธี

“สวนวนเกษตร” แหล่งธนาคารอาหารชุมชนป่าเมี่ยง
“สวนวนเกษตร” แหล่งธนาคารอาหารชุมชนป่าเมี่ยง
บทความงานวิจัย

ชุมชนป่าเมี่ยง เป็นชุมชนเล็กๆ กระจายตัวอยู่บนพื้นที่สูงล้อมรอบไปด้วยป่าและแหล่งต้นน้ำที่อุดมสมบูรณ์ ชาวป่าเมี่ยงมีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายอยู่กับธรรมชาติ มีอาชีพหลักคือการทำสวนวนเกษตร ที่มุ่งเน้นการปลูกเมี่ยงผสมผสานกับไม้ป่า ไม้ผล พืชผัก พืชสมุนไพร และไม้ใช้สอยต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต ช่วยสร้างรายได้ และรักษาสมดุลของระบบนิเวศ


ทั้งหมด 73 รายการ