ขั้นตอนและวิธีการเริ่มต้นตลาดออนไลน์ “สินค้าบนพื้นที่สูง” ที่ควรให้ความสำคัญ

ขั้นตอนและวิธีการเริ่มต้นตลาดออนไลน์ “สินค้าบนพื้นที่สูง” ที่ควรให้ความสำคัญ

          ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค  Covid-19 ทำให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไปอย่างมาก มีการใช้ช่องทางตลาดออนไลน์ในการซื้อสินค้ามากขึ้น ทำให้เกษตรกรบนพื้นที่สูงต้องมีการปรับตัวสู่ตลาดออนไลน์ ด้วยความโดดเด่นบนพื้นที่สูงเกือบทุกชุมชนมีสินค้าที่มีจุดเด่น มีความจำเพาะ และความแตกต่างจากสินค้าที่มีอยู่ในตลาดทั่วไป ซึ่งจะสามารถสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันได้ แต่นอกเหนือจากความโดดเด่นแล้ว ยังมีข้อจำกัดที่ต้องให้ความสำคัญ และต้องคำนึงถึงอย่างมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องความพร้อมของคุณภาพสินค้าที่จะจำหน่าย เจ้าหน้าที่ กลุ่มเกษตรกร สัญญาณ Internet /โทรศัพท์ การการคมนาคม ระบบขนส่ง รวมไปถึงการจัดการด้านการเงิน บัญชี ข้อมูลลูกค้า ซึ่งจะต้องพร้อม สะดวกรวดเร็ว และคุ้มค่า  ดังนั้นจากการศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบที่เหมาะสมกับชุมชนบนพื้นที่สูง จึงได้ขั้นตอนและวิธีการเริ่มต้นตลาดออนไลน์ “สินค้าบนพื้นที่สูง”  ดังนี้

 
เขียน / เรียบเรียงเรื่องโดย:
นฤมล ศรีวิชัย

ข้อมูลนี้เป็นที่น่าพึงพอใจหรือเป็นประโยชน์สำหรับท่านหรือไม่
 

บทความอื่นที่เกี่ยวข้อง