บทความงานวิจัย

ทั่วถึงและเท่าเทียม Leaving No one in Highlands Behind

นางสาวเกษราภร ศรีจันทร์ และคณะ

การลดความเหลื่อมล้ำเป็นวาระสำคัญของการพัฒนาในระดับสากลที่องค์การสหประชาชาติกำหนดเป็นเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนลำดับที่ 10
อ่านต่อ
เห็ดป่า.....หาได้ทุกปี..ไม่มีลด?

ว่าที่เรือตรีศุลิเชษฐ์ ทองกล่ำ

หากเราเพาะกล้าไม้และเติมเชื้อเห็ดแล้วนำไปปลูกทุกปี เมื่อเห็ดเริ่มมีเห็ดออกครั้งแรกแล้วเราจะสามารถเก็บเห็ดได้ต่อเนื่องทุกปี
อ่านต่อ
ชีวิตสังคมผึ้งบ่งบอกความอุดมสมบูรณ์ของป่า

นางสาวธีรนาฎ ศักดิ์ปรีชากุล

ผึ้งมีความสำคัญ ในระบบนิเวศทางธรรมชาติเพราะ ผึ้ง เป็นตัวแพร่กระจายเกสรพืช ช่วยทำให้เกิดการผสมพันธุ์ของพืชในป่าและในการเกษตร
อ่านต่อ
กัญชง (เฮมพ์) กับ กัญชา ต่างกันอย่างไร?

ดร.รัตญา ยานะพันธุ์

เฮมพ์และกัญชา อยู่ในสกุล (genus) และชนิด (species) เดียวกัน ต่างกันที่ ชนิดย่อย (subspecies)
อ่านต่อ
การผลิตหัวพันธุ์กระเทียมโดยลดการใช้ปุ๋ยเคมี

ดร.จันทร์จิรา รุ่งเจริญ

กระเทียมเป็นพืชสมุนไพรที่นิยมนำมาใช้เป็นส่วนประกอบในอาหารไทย โดยปลูกมากในพื้นที่ภาคเหนือซึ่งมีอากาศหนาวเย็นเหมาะสมกับการปลูกกระเทียม
อ่านต่อ
การปรับปรุงดินบนพื้นที่สูง

นางสาวดารากร อัคฮาดศรี

ดินเป็นทรัพยากรที่สำคัญต่อการเกษตร เนื่องจากดินเป็นปัจจัยในการดำรงชีวิตของพืช โดยทั่วไปดินที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช
อ่านต่อ
ผลิตภัณฑ์สารชีวภาพสำหรับควบคุมแมลงศัตรูพืช พีพี-เมทา และพีพี-ฟีโร

ดร.สุมาลี เม่นสิน

ชีวภัณฑ์ผง “พีพี-เมทา” ที่ผลิตจากเชื้อราสายพันธุ์ดี ส่วนสารล่อผีเสื้อหนอนใยผัก “พีพี-ฟีโร” เป็นผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ที่เกษตรกรใช้ได้ง่าย
อ่านต่อ
ภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์พืชท้องถิ่น มะเขาควาย

ดร.จารุณี ภิลุมวงค์ และนางสาวกมลทิพย์ เรารัตน์

มะเขาควาย ถือเป็นโอกาสการสร้างเศรษฐกิจชุมชน จากฐานชีวภาพของชุมชนบนพื้นที่สูง ซึ่งปัจจุบันนอกจากชุมชนจะนำมารับประทานสด
อ่านต่อ
การจัดการธาตุอาหารเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวไร่ในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวงแม่สอง

นางสาวจุไรรัตน์ ฝอยถาวร

ประชากรส่วนใหญ่เป็นชนเผ่าปกาเกอะญอ ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเพื่อสร้างรายได้หลัก เช่น การปลูกข้าว และเลี้ยงโค กระบือ
อ่านต่อ
พันธุ์กระเทียมไทย

ดร.จันทร์จิรา รุ่งเจริญ

กระเทียม (Garlic) เป็นพืชสมุนไพรและเครื่องเทศชนิดที่นิยมนำมาใช้เป็นส่วนประกอบในอาหารไทย
อ่านต่อ
วิธีการใช้ GA3 ให้องุ่นลูกโต ๆ

นางสาวจิระนิล แจ่มเกิด

การผลิตองุ่นรับประทานสดชนิดไม่มีเมล็ดให้มีปริมาณและคุณภาพสูงนั้นจำเป็นต้องใช้สารจิบเบอเรลลิค แอซิด (GA3)
อ่านต่อ
การปลูกมันเทศญี่ปุ่นบนพื้นที่สูง

นางสาวนิตยา โนคำ

มันเทศญี่ปุ่นเป็นพืชที่ใช้น้ำน้อยทนแล้งได้ดี สามารถปลูกได้ตลอดทั้งปีเจริญเติบโตได้ดีในดินทราย
อ่านต่อ
ทรัพย์สินทางปัญญา

งานทรัพย์สินทางปัญญา สำนักวิจัย

ปัจจุบันทรัพย์สินทางปัญญาที่ สวพส. ยื่นขอรับความคุ้มครองไปแล้วมีทั้งหมด 99 รายการ
อ่านต่อ
การผลิตสมุนไพรชงดื่ม

นางสาวอัปสร วิทยประภารัตน์

การผลิตสมุนไพรในรูปแบบชาชงดื่ม เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายในกลุ่มผู้บริโภคสมุนไพร นอกจากจะดื่มง่าย ยังช่วยบำรุงสุขภาพ
อ่านต่อ
นวัตกรรมการปลูกองุ่นบนพื้นที่สูงสำหรับเกษตรกรผู้สูงอายุ

นางสาวจิระนิล แจ่มเกิด

องุ่นเป็นไม้ผลทางเลือกที่สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงส่งเสริมให้เกษตรกรบนพื้นที่สูงปลูกเป็นอาชีพ เพราะเป็นพืชที่ให้ผลตอบแทนต่อพื้นที่สูง
อ่านต่อ
ผักพื้นบ้าน...อาหารเป็นยา...รักษาสุขภาพ

ดร.จารุณี ภิลุมวงค์

แกงแคเป็นอาหารภาคเหนือที่นิยมกันมากชนิดหนึ่ง เป็นแกงรวมผักหลายชนิด มีคุณค่าทางโภชนาการสูง ผักที่ใช้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามฤดูกาล
อ่านต่อ
ชุมชนบนพื้นที่สูงคาร์บอนต่ำ

นางสาวสุมาลี เม่นสิน

คาร์บอนไดออกไซต์ มีเทน ซึ่งเป็นสาเหตุให้สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง และภาวะโลกร้อน
อ่านต่อ
การเก็บเกี่ยวผลอาโวกาโดที่เหมาะสม

นางสาวอัจฉรา ภาวศุทธิ์

อาโวกาโด เป็นไม้ผลเขตร้อนของประเทศในทวีปอเมริกากลาง มูลนิธิโครงการหลวงได้นำอาโวกาโดมาส่งเสริมให้เกษตรกร
อ่านต่อ

Share this: