สวพส. ได้รับรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2564

สวพส. ได้รับรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2564 รางวัลดีเด่น

ประเภทหน่วยงานภาครัฐ ระดับกรมหรือเทียบเท่า

          นายวิรัตน์   ปราบทุกข์  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เข้ารับรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน รางวัลดีเด่น ผ่านระบบออนไลน์ ประจำปี 2564 โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ในการที่สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) หรือ สวพส. ได้ดำเนินงานตามภารกิจโดยเคารพในหลักสิทธิมนุษยชนและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับองค์กรอื่นๆในการส่งเสริมสังคมแห่งการเคารพสิทธิมนุษยชนอย่างยั่งยืน

          ในการเข้าร่วมโครงการองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2564 สวพส. ได้นำเสนอการดำเนินงานตามภารกิจเพื่อให้ชุมชนบนพื้นที่สูงมีสิทธิได้รับการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ภายใต้การอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืนด้วยการดำเนินโครงการชุมชนคาร์บอนต่ำและยั่งยืน ซึ่งส่งผลให้ชุมชนบนพื้นที่สูงมีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจากการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ การอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชน และการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นเพื่อแก้ปัญหาความยากจนและการเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ

          นอกจากนี้ สวพส. ยังยึดมั่นในหลักสิทธิมนุษยชนในการส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ทำงาน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้องค์กรมีบุคลากรที่มีคุณภาพและศักยภาพสูงส่งผลให้การดำเนินงานของ สวพส. มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น  


กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม