"คลองลาน" ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติงานแบบบูรณาการ 2567

 

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงคลองลาน

เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติงานแบบบูรณาการ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงคลองลาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

          เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2567 มีการจัดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงคลองลาน เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติงานแบบบูรณาการ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงคลองลาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมซุ้มกอ ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีนางสาวสุพัตรา คล้ายทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เปิดการประชุมพร้อมทั้งดำเนินการประชุมตามวาระการประชุม โดยมีหน่วยงานบูรณาการเข้าร่วม 40 หน่วยงาน

          นายอดิเรก อินต๊ะฟองคำ รักษาการณ์ผู้อำนวยการสำนักพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ได้นำเสนองานวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาบนพื้นที่สูงของให้หน่วยงานได้รับทราบ งานวิจัยที่สามารถนำไปปรับใช้ในการส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบต่างๆ สร้างรายได้ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เกษตรปลอดภัย แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมทั้งดิน น้ำ ป่า ฟื้นฟู อนุรักษ์ ใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ

         นายอภิชาติ เนื่องนิตย์ เจ้าหน้าที่โครงการฯคลองลาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน) ได้นำเสนอแผนปฏิบัติงานและผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงคลองลาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อหน่วยงานที่เข้าร่วมประชุมได้รับทราบแผนและผลการดำเนินงาน ด้านการส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ การปรับระบบเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้านสังคมสร้างชุมชนที่มีความเข้มแข็ง มีความรู้ มีภูมิคุ้มกัน ด้านการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ปรับระบบเกษตร สร้างป่า รักษาต้นน้ำ การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน

          โดยมีหน่วยงานที่นำเสนอผลการดำเนินงานดังนี้ สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1 สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร  โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ จังหวัดกำแพงเพชร ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวจังหวัดกำแพงเพชร

           ข้อเสนอแนะจากประธานการประชุม เป็นประเด็นสำคัญดังนี้

          - การสนับสนุนแหล่งน้ำให้กับราษฎรในพื้นที่อำเภอคลองลาน อำเภอปางศิลาทอง อำเภอขาณุวรลักษบุรีที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค

         - การจัดการเศษวัสดุการเกษตร โดยไม่เผา ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีขอนำวิธีดังกล่าวดำเนินการร่วมกับหน่วยงานบูรณาการเพื่อลดจุดความร้อน (HOTSPOT) และป้องกันการเกิดไฟป่าและหมอกควัน

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม