พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ได้เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2547 โดยมีภารกิจสำคัญในการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาของโครงการหลวง โดยมีแนวทางการพัฒนาครอบคลุมทั้งด้านบริบทของโลกและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งจะใช้พื้นที่ลุ่มน้ำเป็นขอบเขตในการจัดทำแผ่นแม่บทฯ เพื่อการพัฒนาที่เน้นความสมดุลในมิติทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบนฐานข้อมูลการตัดสินใจที่สอดคล้องกับบริบทชุมชน ตลอดจนการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมและการพัฒนาองค์กรชุมชนให้เข้มแข็ง เพื่อเป็นกลไกการขับเคลื่อนแผนในอนาคต มีเป้าหมายการดำเนินงานเพื่อให้ชุมชนเป้าหมายบนพื้นที่สูงมีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี มีความมั่นคงทางอาหาร มีรายได้ที่เพียงพอต่อการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชน โดยใช้องค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู้ของโครงการหลวง ผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแนวทางของโครงการหลวง โดยการใช้กระบวนการการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในลักษณะโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง (Highland Development Project Using Royal Project System)

ปัจจุบันปี พ.ศ. 2562 สถาบันมีพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง จำนวน 33 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่ 7 จังหวัด 24 อำเภอ หมู่บ้านที่ดำเนินการทั้งสิ้นจำนวน 336 กลุ่มบ้าน โดยแบ่งพื้นที่การดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงตามระดับความสูงจากระดับน้ำทะเลได้เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงที่มีระดับความสูงค่อนข้างต่ำ (ต่ำกว่า 500 เมตร) กลุ่มพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงที่มีระดับความสูงปานกลาง (500 – 1,000 เมตร) และ กลุ่มพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงที่มีระดับความสูงที่มีระดับความสูงมาก (มากกว่า 1,000 เมตร) และมีสำนักงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงลุ่มน้ำน่าน เป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงในจังหวัดน่าน ตั้งอยู่ที่พิกัด ละติจูด: 18.804395, ลองจิจูด: 100.788864 ในบริเวณของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน

  (ที่) ศูนย์ ที่ตั้ง ความสูง (ม.) รายละเอียด
พื้นที่กลุ่มที่ 1 (เชียงใหม่, กำแพงเพชร, กาญจนบุรี)
(28) คลองลาน ต.คลองลานพัฒนา
อ.คลองลาน
จ.กำแพงเพชร
125 - 220 (pdf)
(1) ดอยปุย ต.สุเทพ
อ.เมือง
จ.เชียงใหม่
1,337 (pdf)
(6) ป่ากล้วย ต.แม่สอย
อ.จอมทอง
จ.เชียงใหม่
1,289 (pdf)
(3) ปางแดงใน ต.เชียงดาว
อ.เชียงดาว
จ.เชียงใหม่
548 (pdf)
(4) ปางมะโอ ต.แม่นะ
อ.เชียงดาว
จ.เชียงใหม่
1,068 (pdf)
(2) ปางหินฝน ต.ปางหินฝน
อ.แม่แจ่ม
จ.เชียงใหม่
1,369 (pdf)
(7) ป่าแป๋ ต.ป่าแป๋
อ.แม่แตง
จ.เชียงใหม่
895 - 905 (pdf)
(8) ผาแตก ต.สบเปิง
อ.แม่แตง
จ.เชียงใหม่
715 (pdf)
(9) แม่มะลอ ต.แม่นาจร
อ.แม่แจ่ม
จ.เชียงใหม่
1,065 (pdf)
(5) ห้วยเป้า ต.ทุ่งข้าวพวง
อ.เชียงดาว
จ.เชียงใหม่
530 (pdf)
(10) โหล่งขอด ต.โหล่งขอด
อ.พร้าว
จ.เชียงใหม่
500 - 1,000 (pdf)
(29) ห้วยเขย่ง ต.ห้วยเขย่ง
อ.ทองผาภูมิ
จ.กาญจนบุรี
224 - 398 (pdf)
พื้นที่กลุ่มที่ 2 (เชียงราย)
(15) วาวี ต.วาวี
อ.แม่สรวย
จ.เชียงราย
823 - 1,204 (pdf)
(16) แม่สลอง ต.แม่สลองนอก
อ.แม่ฟ้าหลวง
จ.เชียงราย
1,225 (pdf)
(33) ห้วยก้างปลา ต.ป่าตึง
อ.แม่จัน
จ.เชียงราย
1,225 (pdf)
พื้นที่กลุ่มที่ 3 (น่าน)
(20) ขุนสถาน ต.สันทะ
อ.นาน้อย
จ.น่าน
600 - 1,700 (pdf)
(24) ถ้ำเวียงแก ต.นาไร่หลวง
อ.สองแคว
จ.น่าน
436 - 676 (pdf)
(25) น้ำแขว่ง ต.เมืองลี
อ.นาหมื่น
จ.น่าน
300 - 1,400 (pdf)
(22) น้ำเคิม ต.ปิงหลวง
อ.นาหมื่น
จ.น่าน
274 (pdf)
(21) น้ำแป่ง ต.ผาทอง
อ.ท่าวังผา
จ.น่าน
530 (pdf)
(27) บ่อเกลือ ต.บ่อเกลือ
อ.บ่อเกลือ
จ.น่าน
500 - 1,500 (pdf)
(26) ปางยาง ต.ภูคา
อ.ปัว
จ.น่าน
824 - 862 (pdf)
(18) โป่งคำ ต.ดู่พงษ์
อ.สันติสุข
จ.น่าน
312 - 339 (pdf)
(19) แม่จริม ต.แม่จริม
อ.แม่จริม
จ.น่าน
369 (pdf)
(23) วังไผ่ ต.นาไร่หลวง
อ.สองแคว
จ.น่าน
456 (pdf)
(17) สะเนียน ต.สะเนียน
อ.เมืองน่าน
จ.น่าน
354 - 474 (pdf)
(32) ห้วยน้ำขาว ต.เข็กน้อย
อ.เขาค้อ
จ.เพชรบูรณ์
500 - 1,400 (pdf)
พื้นที่กลุ่มที่ 4 (ตาก, แม่ฮ่องสอน)
(14) แม่สอง ต.แม่สอง
อ.ท่าสองยาง
จ.ตาก
285 - 1,383 (pdf)
(13) แม่สามแลบ ต.แม่สามแลบ
อ.สบเมย
จ.แม่ฮ่องสอน
318 - 869 (pdf)
(11) สบโขง ต.สบโขง
อ.อมก๋อย
จ.เชียงใหม่
1,079 - 1,165 (pdf)
(12) สบเมย ต.สบเมย
อ.สบเมย
จ.แม่ฮ่องสอน
565 - 726 (pdf)
(31) พบพระ ต.คีรีราษฎร์
อ.พบพระ
จ.ตาก
650 (pdf)
(30) ผาผึ้ง-ศรีคีรีรักษ์ ต.เชียงทอง
อ.วังเจ้า
จ.ตาก
500 - 1,000 (pdf)

Share this: