จับมือ 2 อปท. อำเภอเชียงดาว แก้ปัญหาความยากจน ลดการเผา

จับมือ 2 อปท. อำเภอเชียงดาว แก้ปัญหาความยากจน ลดการเผา และ PM 2.5

          เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2567 นายอดิเรก อินต๊ะฟองคำ รักษาการผู้อำนวยการสำนักพัฒนา ผู้แทนสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) นายธีรเดช พิชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง นายรุ่งโรจน์ ดวงดี นายกเทศมนตรีตำบลแม่นะ ร่วมลงนามบันทึก ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการพัฒนาชุมชน    บนพื้นที่สูง โดยมีเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องร่วมเป็นสักขีพยาน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

          นายอดิเรก อินต๊ะฟองคำ รักษาการผู้อำนวยการสำนักพัฒนา กล่าวว่า การลงนามครั้งนี้ เป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสวพส. ในการขับเคลื่อนการพัฒนาแก้ไขปัญหาความยากจน ลดการเหลื่อมล้ำ การแก้ปัญหา PM 2.5 ลดพื้นที่การเผา ประสานความร่วมมือ และการสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาให้ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้านโครงสร้างปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็น โดยการนำองค์ความรู้ตามแนวทางโครงการหลวงภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้พัฒนาต่อยอดให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน

 

 

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม