ระดับการพัฒนาพื้นที่ (A - B - C - D)

จากพื้นที่เป้าหมายในการดำเนินงานของสถาบัน ภายใต้แผนการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงระยะ 8 ปี (พ.ศ. 2563 - 2570) กลุ่มบ้านเป้าหมายในการดำเนินการและยกระดับการพัฒนาจำนวน 616 กลุ่มบ้าน จากกลุ่มบ้านในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง จำนวน 498 กลุ่มบ้าน และโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ จานวน 118 กลุ่มบ้าน นำมาแบ่งระดับการพัฒนา เพื่อการดำเนินงานและการยกระดับการพัฒนามีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น

A

ชุมชน A คือ ชุมชนเข้มแข็ง สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาได้ด้วยตนเอง และมีผลการพัฒนาที่สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ได้

B

ชุมชน B คือ ชุมชนที่สามารถร่วมขับเคลื่อนการพัฒนา มีการกระจายและยกระดับการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ การอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

 
C

ชุมชน C คือ ชุมชนที่อยู่ระหว่างการเริ่มเรียนรู้และขับเคลื่อนการพัฒนา เพื่อการแก้ไขปัญหาพื้นฐานด้านการประกอบอาชีพ และมีการพัฒนาแปลงเรียนรู้

D

ชุมชน D คือ ชุมชนที่ยังไม่เข้าดำเนินการพัฒนา

 
การคาดการณ์ปี 2561
พื้นที่ A B C D รวม
กลุ่ม 1 เชียงใหม่/กำแพงเพชร/กาญจนบุรี/เพชรบูรณ์ 1 25 45 28 99
กลุ่ม 2 เชียงราย - 13 60 80 153
กลุ่ม 3 น่าน 3 24 33 31 91
กลุ่ม 4 แม่ฮ่องสอน/ตาก - 22 55 78 155
กลุ่ม 5 พื้นที่เฉพาะ 1 18 62 37 118
รวม 5 102 255 254 616
การคาดการณ์ปี 2562
พื้นที่ A B C D รวม
กลุ่ม 1 เชียงใหม่/กำแพงเพชร/กาญจนบุรี/เพชรบูรณ์ 3 22 55 19 99
กลุ่ม 2 เชียงราย 2 12 66 73 153
กลุ่ม 3 น่าน 4 30 39 18 91
กลุ่ม 4 แม่ฮ่องสอน/ตาก 1 23 56 75 155
กลุ่ม 5 พื้นที่เฉพาะ 1 20 89 8 118
รวม 11 107 305 193 616
การคาดการณ์ปี 2563
พื้นที่ A B C D รวม
กลุ่ม 1 เชียงใหม่/กำแพงเพชร/กาญจนบุรี/เพชรบูรณ์ 6 25 57 11 99
กลุ่ม 2 เชียงราย 3 22 64 64 153
กลุ่ม 3 น่าน 9 34 34 14 91
กลุ่ม 4 แม่ฮ่องสอน/ตาก 2 26 67 60 155
กลุ่ม 5 พื้นที่เฉพาะ 1 22 95 - 118
รวม 21 129 317 149 616
การคาดการณ์ปี 2564
พื้นที่ A B C D รวม
กลุ่ม 1 เชียงใหม่/กำแพงเพชร/กาญจนบุรี/เพชรบูรณ์ 9 37 47 6 99
กลุ่ม 2 เชียงราย 6 34 58 55 153
กลุ่ม 3 น่าน 18 40 25 8 91
กลุ่ม 4 แม่ฮ่องสอน/ตาก 8 33 73 41 155
กลุ่ม 5 พื้นที่เฉพาะ 7 30 81 - 118
รวม 48 170 284 110 616
การคาดการณ์ปี 2565
พื้นที่ A B C D รวม
กลุ่ม 1 เชียงใหม่/กำแพงเพชร/กาญจนบุรี/เพชรบูรณ์ 20 42 37 - 99
กลุ่ม 2 เชียงราย 13 50 42 48 153
กลุ่ม 3 น่าน 33 33 20 5 91
กลุ่ม 4 แม่ฮ่องสอน/ตาก 20 32 102 1 155
กลุ่ม 5 พื้นที่เฉพาะ 15 43 60 - 118
รวม 101 200 216 54 616
การคาดการณ์ปี 2566
พื้นที่ A B C D รวม
กลุ่ม 1 เชียงใหม่/กำแพงเพชร/กาญจนบุรี/เพชรบูรณ์ 20 42 37 - 99
กลุ่ม 2 เชียงราย 19 55 41 38 153
กลุ่ม 3 น่าน 40 36 15 - 91
กลุ่ม 4 แม่ฮ่องสอน/ตาก 20 32 102 1 155
กลุ่ม 5 พื้นที่เฉพาะ 32 42 44 - 118
รวม 131 207 239 39 616
Share this: