เตรียมความพร้อมซ้อมดับเพลิงและปฐมพยาบาลเบื้องต้น

เตรียมความพร้อมซ้อมดับเพลิงและปฐมพยาบาลเบื้องต้น

          เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2567  สวพส. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การเตรียมความพร้อมป้องกันการเกิดอัคคีภัย” ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก นายภูธาดล ธีรอธิยุต รองผู้อำนวยการอุทยานหลวงราชพฤกษ์ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม และคณะวิทยากรจากเทศบาลเมืองลำพูน บรรยายให้ความรู้และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย สาธิตวิธีการดับเพลิงและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

          ทั้งนี้ การฝึกปฏิบัติได้จำลองสถานการณ์จริงเพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะ และความพร้อมในการป้องกันและระงับอัคคีภัย ให้สามารถใช้อุปกรณ์ในการดับเพลิงได้อย่างถูกวิธี สามารถช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นเมื่อเกิดอัคคีภัยได้อย่างถูกต้อง ตลอดจนสามารถปฐมพยาบาลในเบื้องต้นแก่ผู้ประสบอุบัติภัยได้ ซึ่งจะช่วยลดอัตราเสี่ยงต่อการเกิดเหตุและเป็นการป้องกันการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินอันเกิดจากอัคคีภัย

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม