สวพส.จับมือ นิติฯ มช.ร่วมพิธีลงนาม MOU ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

 

สวพส. จับมือ นิติฯ มช. ร่วมพิธีลงนาม MOU ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

 ในการให้บริการปรึกษากฎหมายเชิงคลินิกแก่ประชาชนบนพื้นที่สูงเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจด้านกฎหมาย

และสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเสมอภาค

          วันที่ 22 มีนาคม 2567 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) หรือ สวพส. และคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือ มช. ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นัทมน คงเจริญ คณบดีคณะนิติศาสตร์ และ นางอาณดา นิรันตรายกุล ผู้อำนวยการอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรของทั้งสองหน่วยงานเข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

          ในการร่วมดำเนินงานที่ผ่านมา ทั้งสองหน่วยงานได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสริมสร้างทักษะความรู้เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมต่อการให้บริการด้านกฎหมายแก่ประชาชน และได้ประสานความร่วมมือด้วยดีตลอดมาในการพัฒนาทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับความเป็นธรรมทางสังคม กระบวนการยุติธรรมในรูปแบบต่าง ๆ ภายใต้กรอบการส่งเสริมหลักนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อส่งเสริมกระบวนการยุติธรรมอย่างสอดรับกับการเจริญเติบโตของสังคมดิจิทัล และเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 สวพส.และคณะนิติศาสตร์ มช. ได้ร่วมกันจัดทำโครงการเผยแพร่ความรู้และให้คำปรึกษาทางกฎหมายแก่เกษตรกรและผู้ปฏิบัติงานของ สวพส. ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเป้า ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้เข้าร่วมและมีข้อเสนอแนะว่าควรจัดให้มีโครงการลักษณะเช่นเดียวกันนี้ขยายผลไปยังพื้นที่อื่น ๆ ของ สวพส. ด้วย

          เพื่อให้การผสานความร่วมมือเป็นไปอย่างต่อเนื่องและสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างครอบคลุม ทั่วถึงและเป็นรูปธรรม สวพส. และ คณะนิติศาสตร์ มช. จึงได้ต่ออายุบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) เป็นปีที่ 2 เพื่อร่วมเดินหน้าให้บริการทางวิชาการด้านกฎหมายแก่ประชาชนบนพื้นที่สูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ความรู้และให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแก่ประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเพื่อเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยง่ายและทัดเทียม เสริมสร้างความเข้าใจด้านกฎหมายที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง และนำไปสู่การสร้างสภาพแวดล้อมของชุมชนคุณธรรมบนพื้นที่สูง เป็นชุมชนเข้มแข็งและเคารพกฎหมายต่อไป

 

 

 

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม