สวพส. จับมือ AIS พัฒนาโครงข่ายสัญญาณสื่อสารบนพื้นที่สูง

สวพส. จับมือ AIS พัฒนาโครงข่ายสัญญาณสื่อสารบนพื้นที่สูง
เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนบนพื้นที่สูง

          วันที่ 25 มีนาคม 2567 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) หรือ สวพส. และ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด หรือ AWN ในเครือ AIS ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการพัฒนาโครงข่ายสัญญาณสื่อสาร (MOU) โดยมี ดร. ทินรัตน์ พิทักษ์พงศ์เจริญ รองผู้อำนวยการสถาบัน ด้านบริหารจัดการ และนายวสิษฐ์ วัฒนศัพท์ หัวหน้าหน่วยธุรกิจปฏิบัติการและสนับสนุนด้านเทคนิคทั่วประเทศ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรของทั้งสองหน่วยงานเข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ เรือนกล้วยไม้ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่

          ความร่วมมือดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับการพัฒนาการเข้าถึงข้อมูลและช่องทางการสื่อสารของชุมชนบนพื้นที่สูงของประเทศไทยให้ทั่วถึง และสนับสนุนการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้ รวมถึงการวิจัยและพัฒนาวิธีการสร้างโครงข่ายสัญญาณอินเตอร์เน็ต และโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เหมาะสมกับข้อจำกัดและลักษณะภูมิประเทศในเขตพื้นที่สูง ถือเป็นการสร้างโอกาส ความเท่าทัน และความเท่าเทียมให้เกิดขึ้นปัจจุบัน สวพส. มีการกระจายการพัฒนาไปสู่ชุมชนบนพื้นที่สูงเป้าหมาย ภายใต้ “โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง” จํานวน 44 แห่ง ครอบคลุม 8 จังหวัด 28 อำเภอ 616 กลุ่มบ้าน ประชากรกว่า 72,000 ครัวเรือน และมีกลุ่มบ้านเครือข่ายที่จะดำเนินงานในลักษณะการถ่ายทอดองค์ความรู้กว่า 1,000 กลุ่มบ้าน ซึ่งจำเป็นต้องใช้โครงข่ายสัญญาณโทรศัพท์ และอินเตอร์เน็ตในการขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนา ความร่วมมือระหว่าง สวพส. กับ AWN ในเครือ AIS จะช่วยสร้างโอกาสและความเท่าเทียมให้เกิดขึ้นบนพื้นที่สูง ประชาชนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีและช่องทางการสื่อสารที่สำคัญทำให้เพิ่มขีดความสามารถในการเรียนรู้ การพัฒนาอาชีพ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนบนพื้นที่สูงให้ครอบคลุมในทุกมิติ นอกจากนี้ AIS ยังร่วมมือกับ สวพส. ถ่ายทอดองค์ความรู้และเรื่องราวดี ๆ บนพื้นที่สูง ผ่านช่องทางของแอปพลิเคชัน AIS PLAY ในเมนู ความรู้ (Knowledge)

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม