เหตุการณ์สำคัญ (Highlight)

NoGiftPolicy นโยบายไม่รับของขวัญ

อ่านต่อ
หลักสูตร นักพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนแบบโครงการหลวง รุ่นที่ 3 (นพส. 3)

อ่านต่อ
จาก..ขุนเขา สู่..ชาวเรา และชาวโลก

อ่านต่อ
ก.เกษตรฯ เปิดศูนย์ฯ พิรุณราช 882

อ่านต่อ
นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) หรือ สวพส.

อ่านต่อ
อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) คว้า 3 รางวัล อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (รางวัลกินรี) ครั้งที่ 14 ประจำปี 2566

อ่านต่อ
สวพส. คว้า 6 รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2566

อ่านต่อ
ดินดี พืชพันธุ์ก็ดี

อ่านต่อ
International Workshop Programme 2023-2024

อ่านต่อ
ขอเชิญ...ผู้รับบริการและผู้มาติดต่อของสวพส.ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

อ่านต่อ
ประชุมรับฟังความคิดเห็น ร่างแผนงานวิจัยพื้นที่สูง ระยะ 4 ปี พ.ศ. 2567-2570

อ่านต่อ
อุทยานหลวงราชพฤกษ์ มุ่งสู่การเป็นองค์กรด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก

อ่านต่อ
อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ได้รับการรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย มาตรฐานห้องน้ำสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยว 2566

อ่านต่อ
สวพส. คว้ารางวัล “องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน” ประจำปี 2565

อ่านต่อ
อุทยานหลวงราชพฤกษ์ รับ

อ่านต่อ

ทั้งหมด 99 รายการ