บริการข้อมูลด้านงานวิจัยกัญชง (Hemp)

สวพส. ประกาศ ขั้นตอนและเงื่อนไขวิธีการจำหน่ายกัญชง (Hemp) พ.ศ. 2564

  • สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) หรือ สวพส. พร้อมผลักดันการวิจัยและพัฒนากัญชง หรือเฮมพ์ เป็นพืชเศรษฐกิจทางเลือกใหม่ของเกษตรกร ซึ่งจากผลการวิจัยขณะนี้สามารถพัฒนาพันธุ์เฮมพ์ 4 พันธุ์ ที่ได้ขึ้นทะเบียนพันธุ์จากกรมวิชาการเกษตร คือ RPF1 , RPF2 , RPF3 และ RPF4 ซึ่งเป็นพันธุ์สำหรับผลิตเส้นใยโดยมีเปอร์เซ็นต์เส้นใย 12-14.7% ปริมาณสารที่เป็นประโยชน์ CBD 0.8-1.2% และมีปริมาณสารเสพติด THC ต่ำกว่า 0.3% และคาดว่าจะได้สายพันธุ์ใหม่ๆ เพิ่มอีก 5 พันธุ์ ในอีก 2-3 ปีข้างหน้า ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการสำรวจปริมาณและคุณภาพของเมล็ดต่อไป
  • ในปี พ.ศ. 2564 สวพส. มีเมล็ดกัญชงที่เหลือจากการศึกษาวิจัยและพัฒนา จำนวน 5,600 กิโลกรัม เป็นพันธุ์ RPF1 และ RPF3 จึงได้พิจารณากำหนดแนวทางการควบคุม การจำหน่าย การกำหนดราคาเมล็ดพันธุ์ ส่วนประกอบและผลิตภัณฑ์ของกัญชงให้สอดคล้องกับพันธกิจ ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการศึกษาวิจัยและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์รองรับผลผลิตของเกษตรกร โดยออกระเบียบและประกาศ รวมทั้งแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสม
 
 
 

ตารางราคาจำหน่าย

ชนิดเมล็ด/กลุ่มผู้ซื้อ ราคาจำหน่าย
เกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวงและโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง หน่วยงานภาคีร่วมศึกษาวิจัยและพัฒนา (Partnership) หรือหน่วยงานของรัฐ บุคคลทั่วไป
เมล็ดพันธุ์รับรอง (Certified seed) ราคา 300 บาท/กิโลกรัม ราคา 400 บาท/กิโลกรัม ราคา 520 บาท/กิโลกรัม
เมล็ดบริโภค (Grain) - ราคา 250 บาท/กิโลกรัม ราคา 750 บาท/กิโลกรัม
 

ตารางปริมาณเมล็ดที่จะจำหน่ายต่อราย

ชนิดเมล็ด/กลุ่มผู้ซื้อ ปริมาณเมล็ดที่จะจำหน่ายต่อราย
เกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวงและโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง หน่วยงานภาคีร่วมศึกษาวิจัยและพัฒนา (Partnership) หรือหน่วยงานของรัฐ บุคคลทั่วไป
เมล็ดพันธุ์รับรอง (Certified seed) ไม่เกิน 20 กิโลกรัม/ราย ไม่เกิน 30 กิโลกรัม/ราย ไม่เกิน 20 กิโลกรัม/ราย
เมล็ดบริโภค (Grain) - ไม่เกิน 50 กิโลกรัม/ราย ไม่เกิน 20 กิโลกรัม/ราย
(R&D)
 

หมายเหตุ : กรณีงานวิจัยและพัฒนาตามนโยบายของ สวพส. อาจจะมีการพิจารณาจำหน่ายให้มากกว่าปริมาณที่กำหนด

  ผลการพิจารณาจำหน่ายกัญชง (Hemp) ประจำปี พ.ศ. 2564 (ประกาศ ณ วันที่ 28-พ.ค.-64)

เพิ่มเติมการประกาศผลการพิจารณาจำหน่ายกัญชง (Hemp) ประจำปี พ.ศ. 2564 (ประกาศ ณ วันที่ 2-มิ.ย.-64)

แก้ไขประกาศผลการพิจารณาจำหน่ายกัญชง (Hemp) ประจำปี พ.ศ. 2564 ฉบับลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 (ประกาศ ณ วันที่ 22-มิ.ย.-64)

เอกสารแสดงแหล่งที่มาของเมล็ดกัญชงจาก สวพส. (ใช้สำหรับแนบขอพิจารณาอนุญาตผลิต (ปลูก) ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.))

 

ขั้นตอนการยื่นขอซื้อ/ขอรับกัญชง

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงให้การสัมภาษณ์

  • LIVE สด “ขั้นตอนและเงื่อนไข วิธีจำหน่ายกัญชง (Hemp) พ.ศ. 2564“
  • พร้อมด้วย ดร.สริตา ปิ่นมณี นักวิจัย สวพส. และ ดร.สุมาลี เม่นสิน นักวิจัย สวพส. (ผู้ดำเนินรายการ)
  • ใน Facebook “สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)” ถ่ายทอดสดวันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
 
  • เรื่อง “ขั้นตอนและเงื่อนไขวิธีการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์และส่วนประกอบของกัญชง (Hemp) พ.ศ. 2564”
  • ในรายการ “กรุงเทพธุรกิจ Biz Insight” ถ่ายทอดสดวันศุกร์ที่ 23 เมษายน เวลา 13.50-14.40 น.
 

Share this: