บริการข้อมูลด้านงานวิจัยกัญชง (Hemp)

 
  • ในการนี้ จึงขอให้ผู้ที่สนใจปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวข้างต้น โดยแจ้งความประสงค์ขอซื้อหรือขอรับผ่านทางเว็บไซต์ของ สวพส. หรือยื่นเอกสารด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม คำขอซื้อ / ขอรับ กัญชง (Hemp) (ที่ Tab ด้านบน) ระหว่าง วันที่ 26 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2564 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หรือสามารถติดตามรายละเอียดได้จากเว็ปไซต์ hrdi.or.th
 

ตารางราคาจำหน่าย

ชนิดเมล็ด/กลุ่มผู้ซื้อ ราคาจำหน่าย
เกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวงและโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง หน่วยงานภาคีร่วมศึกษาวิจัยและพัฒนา (Partnership) หรือหน่วยงานของรัฐ บุคคลทั่วไป
เมล็ดพันธุ์รับรอง (Certified seed) ราคา 300 บาท/กิโลกรัม ราคา 400 บาท/กิโลกรัม ราคา 520 บาท/กิโลกรัม
เมล็ดบริโภค (Grain) - ราคา 250 บาท/กิโลกรัม ราคา 750 บาท/กิโลกรัม
 

ตารางปริมาณเมล็ดที่จะจำหน่ายต่อราย

ชนิดเมล็ด/กลุ่มผู้ซื้อ ปริมาณเมล็ดที่จะจำหน่ายต่อราย
เกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวงและโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง หน่วยงานภาคีร่วมศึกษาวิจัยและพัฒนา (Partnership) หรือหน่วยงานของรัฐ บุคคลทั่วไป
เมล็ดพันธุ์รับรอง (Certified seed) ไม่เกิน 20 กิโลกรัม/ราย ไม่เกิน 30 กิโลกรัม/ราย ไม่เกิน 20 กิโลกรัม/ราย
เมล็ดบริโภค (Grain) - ไม่เกิน 50 กิโลกรัม/ราย ไม่เกิน 20 กิโลกรัม/ราย
(R&D)
 

หมายเหตุ : กรณีงานวิจัยและพัฒนาตามนโยบายของ สวพส. อาจจะมีการพิจารณาจำหน่ายให้มากกว่าปริมาณที่กำหนด

Share this: