สวพส. รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 10

สวพส. รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 10 (NACC Integrity Awards)

          เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เข้ารับมอบรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 10 (NACC Integrity Awards) จากพลตำรวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ณ สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดนนทบุรี ภายใต้มาตรการควบคุมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

          นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผอ.สวพส. เปิดเผยว่า สวพส. มีภารกิจในการดำเนินงานวิจัยและพัฒนา สนับสนุนงานโครงการหลวง และขยายผลสำเร็จของงานโครงการหลวงไปพัฒนาพื้นที่สูงต่าง ๆ ตามแนวทางโครงการหลวงโดยมุ่งขับเคลื่อนการพัฒนาด้วยองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อแก้ไขปัญหาของชุมชนบนพื้นที่สูง และเพื่อให้งานของ สวพส. บรรลุตามเป้าหมายและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชนบนพื้นที่สูง รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจให้แก่ประชาชน สวพส. จึงมุ่งเน้นให้ผู้ปฏิบัติงานยึดหลักการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน อันนำไปสู่ความโปร่งใสและธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน

          ทั้งนี้ ที่ผ่านมา สวพส. ได้รับรางวัลองค์กรโปร่งใสครั้งที่ 9 และในครั้งนี้เป็นครั้งที่สองติดต่อกัน

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม