องค์ความรู้บนพื้นที่สูง บทความวิชาการ สวพส.

“สวนวนเกษตร” แหล่งธนาคารอาหารชุมชนป่าเมี่ยง
“สวนวนเกษตร” แหล่งธนาคารอาหารชุมชนป่าเมี่ยง
บทความงานวิจัย

ชุมชนป่าเมี่ยง เป็นชุมชนเล็กๆ กระจายตัวอยู่บนพื้นที่สูงล้อมรอบไปด้วยป่าและแหล่งต้นน้ำที่อุดมสมบูรณ์ ชาวป่าเมี่ยงมีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายอยู่กับธรรมชาติ มีอาชีพหลักคือการทำสวนวนเกษตร ที่มุ่งเน้นการปลูกเมี่ยงผสมผสานกับไม้ป่า ไม้ผล พืชผัก พืชสมุนไพร และไม้ใช้สอยต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต ช่วยสร้างรายได้ และรักษาสมดุลของระบบนิเวศ

แม่จริม...ชุมชนตัวอย่างการจัดการด้านการตลาดโดยสถาบันเกษตรกร
แม่จริม...ชุมชนตัวอย่างการจัดการด้านการตลาดโดยสถาบันเกษตรกร
บทความงานพัฒนาพื้นที่สูง

ปัจจุบันกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผักปลอดภัยแม่จริม มีการบริหารและขับเคลื่อนงานโดยคณะกรรมการที่ได้รับการเลือกตั้งจากสมาชิก โดยได้รับคำแนะนำเรื่องการบริหารจัดการและการดำเนินงานจากนักวิชาการประจำพื้นที่ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมและนักวิชาการรายสาขาของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง คอยเป็นพี่เลี้ยงในการติดตามให้คำแนะนำ โดยการนำองค์ความรู้จากโครงการหลวงมาปรับใช้ นำผลการศึกษาเรื่องการจำหน่ายและการบริโภคพืชผักภายในจังหวัดน่าน

การฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดินในพื้นที่ปลูกข้าวไร่ : ถั่วลอด
การฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดินในพื้นที่ปลูกข้าวไร่ : ถั่วลอด
บทความงานวิจัย

จากวิถีการปลูกข้าวไร่แบบหมุนเวียนของชาวปกาเกอะญอ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ได้มาปรับการทดสอบเพื่อให้เกษตรกรได้เห็นถึงการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยไม่ต้องหมุนเวียนพื้นที่ปลูกข้าวไร่ทุกปี

“สถาบันเกษตรกรของชุมชนที่เข้มแข็งและช่วยเหลือชุมชนให้พึ่งพาตนเองได้”
“สถาบันเกษตรกรของชุมชนที่เข้มแข็งและช่วยเหลือชุมชนให้พึ่งพาตนเองได้”
บทความงานพัฒนาพื้นที่สูง

การดำเนินงานภายใต้การบริหารของคณะกรรมการสหกรณ์ นับได้ว่ามีความเข้มแข็งและประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี ช่วยแก้ไขความเดือดร้อนให้กับคนในชุมชนทำให้รายได้เพิ่มขึ้นและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สามารถแก้ปัญหาเรื่องพ่อค้าคนกลางที่เอาเปรียบเรื่องราคารับซื้อผลผลิตเนื่องจากสหกรณ์ฯเป็นผู้รวบรวมผลผลิตทั้งหมดในพื้นที่ จึงช่วยให้สมาชิกมีอำนาจในการต่อรองราคาผลผลิตให้ได้ราคาที่สูงขึ้น

เมื่อชีวิตขาดหวานไม่ได้ แนะนำสารจากธรรมชาติ “หญ้าหวาน”
เมื่อชีวิตขาดหวานไม่ได้ แนะนำสารจากธรรมชาติ “หญ้าหวาน”
บทความงานวิจัย

ความหวานเป็นรสชาติที่หลายคนขาดไม่ได้ ดังคำภาษิตที่ว่า “กินคาวไม่กินหวาน..สันดานไพร่” และความหวานก็เป็นตัวการที่คอยทำลายสุขภาพ วันนี้จึงขอแนะนำให้รู้จักกับสมุนไพรตัวหนึ่งที่มีชื่อว่า หญ้าหวาน

มหัศจรรย์ผึ้งบนพื้นที่สูง
มหัศจรรย์ผึ้งบนพื้นที่สูง
บทความงานวิจัย

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง หรือ สวพส. ได้ส่งเสริมให้เกษตรกรบนพื้นที่สูงปลูกกาแฟและไม้ผลหลายชนิด การเลี้ยงผึ้งและชันโรงควบคู่กับการปลูกพืช ที่นอกจากจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผสมเกสรทำให้มีปริมาณผลผลิตที่มากแล้ว เกษตรกรสามารถเก็บน้ำผึ้งที่ได้จากการเลี้ยงผึ้งและชันโรง ซึ่งน้ำผึ้งมีกลิ่นและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ สามารถเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนได้

โด่ไม่รู้ล้ม : สมุนไพรกับผู้สูงอายุ
โด่ไม่รู้ล้ม : สมุนไพรกับผู้สูงอายุ
บทความงานวิจัย

การหย่อนสมรรถภาพทางเพศ (Erectile Dysfunction) สามารถเกิดได้กับผู้ชายในช่วงวัยใดก็ได้ แต่มักพบมากขึ้นตามอายุที่เพิ่มขึ้น ด้วยหลายสาเหตุทั้งทางร่างกายและจิตใจ เช่น การเปลี่ยนแปลงด้านฮอร์โมน

แก้วิกฤติภัยแล้งบนดอยสูง…ด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วน
แก้วิกฤติภัยแล้งบนดอยสูง…ด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วน
บทความงานพัฒนาพื้นที่สูง

สถาบันจึงจัดทำ “โครงการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำขนาดเล็ก เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง” เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ในระดับชุมชน โดยน้อมนำแนวพระราชดำริ ด้านการบริหารจัดการน้ำ ประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใช้แผนที่ดินรายแปลงเป็นเครื่องมือในการวางแผนพัฒนาแหล่งน้ำให้ตรงกับความต้องการของชุมชน

ใครว่าร้อนแล้ง....จะเลวร้ายที่คลองลาน
ใครว่าร้อนแล้ง....จะเลวร้ายที่คลองลาน
บทความงานวิจัย

การวิจัยนี้ไม่เพียงแต่สร้างความรู้ใหม่และรายได้แก่เกษตรกรในอนาคต แต่เป็นการวิจัยที่เกิดจากการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักวิจัย นักพัฒนา และเกษตรกร เพื่อพัฒนาระบบเกษตรในชุมชน เป็นการสร้างต้นแบบของการดำรงชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ให้ความสำคัญกับความสมดุลของระบบนิเวศ และการใช้วัสดุเกษตรแบบหมุนเวียนภายในฟาร์มเชื่อมโยงกันจนเป็นห่วงโซ่ (Circular Agriculture) อันนำไปสู่การพัฒนาระบบเศรษฐกิจฐานรากได้อย่างยั่งยืน

พืชผักพื้นบ้านบนพื้นที่สูง  เสริมภูมิคุ้มกัน (Immune Booster) เพิ่มความแข็งแรงให้กับร่างกาย ห่างไกลโรค COVID-19
พืชผักพื้นบ้านบนพื้นที่สูง เสริมภูมิคุ้มกัน (Immune Booster) เพิ่มความแข็งแรงให้กับร่างกาย ห่างไกลโรค COVID-19
บทความงานวิจัย

ภูมิต้านทานคืออะไร ภูมิต้านทานทำหน้าที่อะไร พืชผักพื้นบ้านบนพื้นที่สูง เสริมภูมิคุ้มกัน เพิ่มความแข็งแรงให้กับร่างกาย ห่างไกลโรค COVID 19 ได้อย่างไร

ลดรอบการปลูกข้าวไร่ด้วยระบบการปลูกข้าวหมุนเวียนพื้นที่กับพืชตระกูลถั่ว
ลดรอบการปลูกข้าวไร่ด้วยระบบการปลูกข้าวหมุนเวียนพื้นที่กับพืชตระกูลถั่ว
บทความงานวิจัย

ปัจจุบันการทำข้าวไร่หมุนเวียนยังมีการดำเนินการอยู่แต่ลดรอบเหลือ 1 – 3 ปี หรือบางพื้นที่ไม่มีการหมุนเวียนพื้นที่โดยจะทำการปลูกซ้ำที่เดิม โดยสาเหตุเนื่องมาจากประชากรมีปริมาณเพิ่มขึ้นมีการใช้พื้นที่ทำการเกษตรเพิ่มขึ้น

พื้นที่ไร่...สู่นาขั้นบันไดความหวัง
พื้นที่ไร่...สู่นาขั้นบันไดความหวัง
บทความงานพัฒนาพื้นที่สูง

พื้นที่ไร่...สู่นาขั้นบันไดความหวัง ลดพื้นที่การหมุนเวียนของข้าวไร่ สร้างความมั่นคงด้านอาหาร จากปัญหาข้าวไม่พอกิน


ทั้งหมด 168 รายการ