องค์ความรู้ นวัตกรรม ทรัพย์สินทางปัญญา

การกักเก็บคาร์บอนในดินกับสภาวะโลกร้อน
การกักเก็บคาร์บอนในดินกับสภาวะโลกร้อน
องค์ความรู้ด้านสังคมและวัฒนธรรม

การกักเก็บคาร์บอนในดิน (soil carbon sequestration) หมายถึง กระบวนการเปลี่ยนแปลงรูปก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากบรรยากาศมากักเก็บไว้ในดิน เพื่อลดการเพิ่มขึ้นของก๊าซคาร์บอนไดอกไซด์ในบรรยากาศ โดยอาศัยกระบวนการสังเคราะห์แสงของพืชในการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศมาเก็บสะสมไว้ในพืชและดิน ด้วยเหตุนี้ดินจึงมีศักยภาพในการกักเก็บคาร์บอนจากบรรยากาศ และช่วยในการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่บรรยากาศ ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำเกิดสภาวะโลกร้อน (global warming) ส่วนคาร์บอนที่ถูกกักเก็บไว้ในดิน มีส่วนช่วยในการทำให้เกิดเม็ดดินที่เสถียร มีการระบายอากาศดีขึ้น และมีความจุในการอุ้มน้ำดีขึ้น ส่งผลต่อความอุดมสมบูรณ์ของดินและธาตุอาหารพืช

ทำไมน้ำหนักของผักแต่ละต้นจึงสำคัญ?
ทำไมน้ำหนักของผักแต่ละต้นจึงสำคัญ?
องค์ความรู้ด้านอาชีพ


ทั้งหมด 635 รายการ