คำพิพากษาศาลปกครอง

นับตั้งแต่ศาลปกครองเปิดทำการมาตั้งแต่เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2544 เพื่อทำหน้าที่พิจารณาพิพากษาคดีปกครอง ซึ่งเป็นข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกับเอกชนหรือข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยกันเอง ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาศาลปกครองมีคดีปกครองเข้าสู่การพิจารณาจำนวนกว่า 130,000 คดี และมีแนวโน้มจะเพิ่มสูงขึ้นทุกปี สำนักงานศาลปกครองในฐานะที่เป็นหน่วยงานสนับสนุนการทำหน้าที่ของศาลปกครองได้ตระหนักถึงปัญหาและเล็งเห็นความจำเป็นในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคดีปกครองการดำเนินคดีปกครอง และกระบวนการพิจารณาคดีของศาลปกครองให้แก่หน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างต่อเนื่อง เพื่อจะได้เรียนรู้และนำแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองในคดีต่างๆ ไปเป็นบรรทัดฐานและแนวทางในการปฏิบัติราชการทางปกครองที่ดี

ในการนี้ สำนักงานศาลปกครองได้คัดเลือกบทความทางวิชาการที่เกี่ยวกับคำพิพากษาศาลปกครองที่น่าสนใจของหน่วยงานและบทความเกี่ยวกับคดีปกครองที่ทุกหน่วยงานสามารถนำไปปฏิบัติได้ส่งมาเพื่อให้ท่านได้โปรดพิจารณาเผยแพร่ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์และหรือเว็บไซต์ของหน่วยงาน ตามที่จะเห็นสมควร เพื่อให้บุคลากรและผู้ที่สนใจได้ศึกษาเรียนรู้และสามารถนำไปเป็นแนวทางปฏิบัติราชการที่ดี อันอาจช่วยลดการเกิดข้อพิพาทที่จะเป็นคดีเข้าสู่ศาลปกครอง ทั้งนี้ หากท่านสนใจข้อมูลอื่นใดเพิ่มเติม สำนักงานศาลปกครอง ได้มอบหมายให้นางสลิลทิพย์ บุญเรืองขาว เจ้าหน้าที่สำนักประชาสัมพันธ์ เป็นผู้ประสานงานกับหน่วยงานของท่าน โทรศัพท์ 0 2141 1167 หรือ 08 9484 3594

 

เลือกหมวดบทความ:

แสดงรายการบทความตามหมวดที่เลือก:

ลำดับ หมวดบทความ: กฎ ดาวน์โหลด
1 [กฎ] การพิจารณาทางปกครองของเจ้าหน้าที่ ความสำคัญของหลักการพิสูจน์ความจริง อ่านต่อ (PDF)
ลำดับ หมวดบทความ: การเงิน ดาวน์โหลด
2 [การเงิน] เก็บเงินราชการไว้ในรถ เงินหายต้องรับผิดหรือไม่ อ่านต่อ (PDF)
3 [การเงิน] ค่ากระแสไฟฟ้าเบิกจ่ายไม่ถูกต้องใครรับผิด อ่านต่อ (PDF)
4 [การเงิน] เจ้าหน้าที่การเงินมีส่วนให้เกิดการทุจริตต้องรับผิดทุกคน อ่านต่อ (PDF)
5 [การเงิน] เป็นผอเพียงหนึ่งปีความผิดนี้ต้องชดใช้เต็มจำนวนหรืออย่างไร อ่านต่อ (PDF)
6 [การเงิน] อนุมัติใช้เงินบริจาคเพื่อประโนชน์แก่ทางราชการละเมิดแต่ไม่ต้องชดใช้เงินคืน อ่านต่อ (PDF)
19 [การเงิน] ศาลปกครองกับภารกิจตรวจสอบการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน อ่านต่อ (PDF)
ลำดับ หมวดบทความ: การบริหารงานบุคคล ดาวน์โหลด
7 [การบริหารงานบุคคล] การประเมินสมรรถภาพเพื่อต่ออายุการปฏิบัติหน้าที่ราชการของข้าราชการอัยการ อ่านต่อ (PDF)
8 [การบริหารงานบุคคล] มาทำงานสายเกินกำหนดหมดสิทธิเลื่อนขั้นเงินเดือน อ่านต่อ (PDF)
9 [การบริหารงานบุคคล] ไม่แจ้งผลการประเมินก่อนออกคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนไม่ชอบด้วยกฎหมายครับ อ่านต่อ (PDF)
ลำดับ หมวดบทความ: การบริหารราชการแผ่นดิน ดาวน์โหลด
10 [การบริหารราชการแผ่นดิน] ตัวแทนเชิดเงินค่าบริการไปทำงานต่างประเทศ อ่านต่อ (PDF)
ลำดับ หมวดบทความ: การสาธารณูปโภค ดาวน์โหลด
11 [การสาธารณูปโภค] กำหนดค่าใช้น้ำประปาขั้นต่ำตามประเภทผู้ใช้ไม่เลือกปฏิบัติ อ่านต่อ (PDF)
12 [การสาธารณูปโภค] ติดตั้งมาตรวัดน้ำประปาไม่ตรงใจผู้ขอใช้น้ำการประปารับผิดหรือไม่ อ่านต่อ (PDF)
13 [การสาธารณูปโภค] เทศบาลต้องเสียค่าไฟฟ้าเพราะไม่ใช่ไฟฟ้าสาธารณะที่ได้รับการยกเว้น อ่านต่อ (PDF)
14 [การสาธารณูปโภค] ไม่ขยายเขตไฟฟ้าให้ผู้ขดไม่เลือกปฏิบัติไม่ละเมิด อ่านต่อ (PDF)
ลำดับ หมวดบทความ: การอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครอง ดาวน์โหลด
15 [การอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครอง] ขอทราบเหตุผลที่สอบไม่ผ่านถือเป็นการอุทธรณ์แล้วหรือไม่ อ่านต่อ (PDF)
16 [การอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครอง] คำอุทธรณ์ไม่ได้ลงลายมือชื่อหน่วยงานต้องแนะนำให้แก้ไขครับ อ่านต่อ (PDF)
17 [การอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครอง] ไม่พอใจคำสั่งฟ้องเพิกถอนไม่ได้ถ้าอยู่ระหว่างการอุทธรณ์ อ่านต่อ (PDF)
18 [การอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครอง] อายัดบัญชีทั้งที่หนี้ค้างชำระเหลือน้อย อ่านต่อ (PDF)
ลำดับ หมวดบทความ: ข้อมูลข่าวสารของราชการ ดาวน์โหลด
20 [ข้อมูลข่าวสารของราชการ] การขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารเพื่อปกป้องสิทธิครวจสอบการทำงานของรัฐ อ่านต่อ (PDF)
21 [ข้อมูลข่าวสารของราชการ] ขอให้เปิดเผยข้อมูลแต่หน่วยงานไม่ได้ครอบครอง อ่านต่อ (PDF)
22 [ข้อมูลข่าวสารของราชการ] สิทธิประชาชนในการขอข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองขององค์กรอิสระ อ่านต่อ (PDF)
ลำดับ หมวดบทความ: เงื่อนไขการฟ้องคดีปกครอง ดาวน์โหลด
23 [เงื่อนไขการฟ้องคดีปกครอง] ฟ้องละเลยต่อหน้าที่ต้องร้องเรียนก่อนฟ้องคดีปกครอง อ่านต่อ (PDF)
24 [เงื่อนไขการฟ้องคดีปกครอง] สถานะทางการเงินอันอาจได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล อ่านต่อ (PDF)
ลำดับ หมวดบทความ: ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดาวน์โหลด
25 [ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม] สิทธิการฟ้องคดีเมื่อฝ่ายปกครองไม่ดูแลพื้นที่สาธารณะ อ่านต่อ (PDF)
ลำดับ หมวดบทความ: ท้องถิ่น ดาวน์โหลด
26 [ท้องถิ่น] ศาลปกครองกับภารกิจครวจสอบการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน อ่านต่อ (PDF)
ลำดับ หมวดบทความ: พัสดุ ดาวน์โหลด
27 [พัสดุ] น้ำท่วมเหตุสุดวิสัยที่อาจขยายเวลาตามสัญญาได้ อ่านต่อ (PDF)
28 [พัสดุ] ใบแจ้งปริมาณงานไม่แสดงราคาไม่ผิดเงื่อนไขที่เป็นสาระสำคัญในการคัดเลือกผู้ค้า อ่านต่อ (PDF)
ลำดับ หมวดบทความ: ละเมิด ดาวน์โหลด
29 [ละเมิด] หนังสือราชการปลอมมองเห็นได้แต่ไม่ตรวจสอบ อ่านต่อ (PDF)
30 [ละเมิด] อายุความเรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกรณีกระทรวงการคลังเห็นแตกต่าง อ่านต่อ (PDF)
ลำดับ หมวดบทความ: ละเลย ดาวน์โหลด
31 [ละเลย] การกระทำไม่ผิดกฎหมายไม่มีเหตุรำคาญไม่ละเลยต่อหน้าที่ อ่านต่อ (PDF)
32 [ละเลย] การประเมินสรรถภาพเพื่อต่ออายุการปฏิบัติหน้าที่ราชการข้าราชการอัยการ อ่านต่อ (PDF)
33 [ละเลย] เก็บเงินราชการไว้ในรถเงินหายต้องรับผิดหรือไม่ อ่านต่อ (PDF)
34 [ละเลย] ขั้นตอนการออกคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ชดใช้เงินกับขั้นตอนและวิธีการอันเป็นสาระสำคัญ อ่านต่อ (PDF)
35 [ละเลย] ค่ากระแสไฟฟ้าเบิกจ่ายไม่ถูกต้องใครต้องรับผิด อ่านต่อ (PDF)
36 [ละเลย] เจ้าหน้าที่การเงินมีส่วนให้เกิดการทุจริตต้องรับผิดชอบ อ่านต่อ (PDF)
37 [ละเลย] เจ้าหน้าที่ไม่แก้ไขคะแนนการประเมินผลการปฎิบัติงานข้าราชการเสียหายหน่วยงานต้องรับผิด อ่านต่อ (PDF)
38 [ละเลย] ตัดต้นไม้ชาวบ้านเพื่อขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงสูงการไฟฟ้าต้องชดใช้ อ่านต่อ (PDF)
39 [ละเลย] บ้านพักของทางราชการไม่ว่างละชำรุดมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านหรือไม่ อ่านต่อ (PDF)
40 [ละเลย] ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงแต่ไม่เกิดความเสียหายไม่ต้องชดใช้ฐานละเมิด อ่านต่อ (PDF)
41 [ละเลย] ฟ้องละเลยต่อหน้าที่ ต้องร้่องเรียนก่อนฟ้องคดีปกครอง อ่านต่อ (PDF)
42 [ละเลย] ไม่ขยายเขตไฟฟ้าให้ผู้ขอไม่เลือกปฏิบัติไม่ละเมิด อ่านต่อ (PDF)
43 [ละเลย] ไม่ขึ้นระเบียบเจดีย์เป็นโบราณสถานไม่ละเลยต่อหน้าที่ อ่านต่อ (PDF)
44 [ละเลย] เรียกค่าสินไหมทดแทนจากการถูกคุมขังเกินกำหนด อ่านต่อ (PDF)
45 [ละเลย] ละเมิดเหตุจากผู้หวังดีแต่ประสงค์ร้าย อ่านต่อ (PDF)
46 [ละเลย] ละเลยต่อหน้าที่เพราะไม่ติดตั้งไฟฟ้าให้กับผู้ขอ อ่านต่อ (PDF)
47 [ละเลย] สร้างฝายน้ำล้นรุกที่ชาวบ้านหน่วยงานต้องชดใช้ อ่านต่อ (PDF)
48 [ละเลย] สั่งให้เกษียณอายุโดยไม่ตรวจสอบปีเกิดเป็นละเมิดทางปกครอง อ่านต่อ (PDF)
49 [ละเลย] สิทธิของผู้เสียหายในการฟ้องคดีต่อศาลปกครอง กรณีละเลยต่อหน้าที่ อ่านต่อ (PDF)
50 [ละเลย] สิทธิในการฟ้องคดีเมื่อรัฐละเลยต่อหน้าที่ไม่ระงับเหตุรำคาญ อ่านต่อ (PDF)
51 [ละเลย] หน่วยงานของรัฐยื่นฟ้องกันเองไม่ขัดต่อมติ ครม. อ่านต่อ (PDF)
52 [ละเลย] หัวหน้าหน่วยงานคลังไม่เร่งรัดให้คืนเงินยืมต้องรับผิดครับ อ่านต่อ (PDF)
53 [ละเลย] อนุมัตืใช้เงินบริจาคเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการละเมิดแต่ไม่ต้องชดใช้เงินคิน อ่านต่อ (PDF)
54 [ละเลย] ออกคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรและด้วยวาจาเจ้าหน้าที่ตามคำสั่งใดต้องรับผิด อ่านต่อ (PDF)
55 [ละเลย] อายัดบัญชีทั้งที่หนี้ค้างชำระเหลือน้อย อ่านต่อ (PDF)
ลำดับ หมวดบทความ: วิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา ดาวน์โหลด
56 [วิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา] ไม่อาจสั่งทุเลาการบังคับเมื่อไม่มีเหตุอันสมควร อ่านต่อ (PDF)
57 [วิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา] วิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษามาตรการคุ้มครองสิทธิผู่ฟ้องคดีขั้นแรกที่ไม่อาจมองข้าม อ่านต่อ (PDF)
ลำดับ หมวดบทความ: วินัย ดาวน์โหลด
58 [วินัย] การแจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบโดยชอบด้วยกฎหมาย อ่านต่อ (PDF)
59 [วินัย] ข้าราชการยักยอกเงินคินแล้วไม่ต้องรับผิดทางวันัย อ่านต่อ (PDF)
60 [วินัย] ความประพฤติเสื่อมเสียเพราะมีพฤติการณ์แอบรัก อ่านต่อ (PDF)
61 [วินัย] เจ้าหน้าที่นำเงินราชการพักในบัญชีส่วนตัวผิดวินัยอย่างร้ายแรง อ่านต่อ (PDF)
62 [วินัย] ถูกปลดเพราะเอื้อประโยชน์ผู้รับจ้าง อ่านต่อ (PDF)
63 [วินัย] ผลประโยชน์ของราชการหัวใจในการจัดซื้อจัดจ้าง อ่านต่อ (PDF)
64 [วินัย] ผิดวินัยเพราะลงชื่อปฏิบัติงานแต่ไม่ยั่งโต๊ะทำงานให้แล้วเสร็จ อ่านต่อ (PDF)
ลำดับ หมวดบทความ: สัญญาทางปกครอง ดาวน์โหลด
65 [สัญญาทางปกครอง] น้ำท่วมเหตุสุดวิสัยที่อาจขยายเวลาตามสัญญาได้ อ่านต่อ (PDF)
ลำดับ หมวดบทความ: สิทธิประโยชน์และสวัสดิการ ดาวน์โหลด
66 [สิทธิประโยชน์และสวัสดิการ] ดูแลให้ความช่วยเหลือสม่ำเสมอจึงถือเป็นผู้อุปการะตามกฎหมายครับ อ่านต่อ (PDF)
67 [สิทธิประโยชน์และสวัสดิการ] บรรจุเเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นแล้วโอนมาส่วนกลางขอเบิกค่าเช่าบ้านได้ไ อ่านต่อ (PDF)
68 [สิทธิประโยชน์และสวัสดิการ] บ้านพักราชการไม่เพียงพอสละสิทธิหมดสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านหรือไม่ อ่านต่อ (PDF)
69 [สิทธิประโยชน์และสวัสดิการ] บ้านพักราชการไม่ว่างและชำรุดมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านหรือไม่ อ่านต่อ (PDF)
70 [สิทธิประโยชน์และสวัสดิการ] ใบเสร็จรับเงินไม่ได้ระบุชื่อผู้ป่วยเบิกค่ารักษาพยาบาลได้หรือไม่ อ่านต่อ (PDF)
ลำดับ หมวดบทความ: องค์กรวิชาชีพ ดาวน์โหลด
71 [องค์กรวิชาชีพ] เป็นทนายความแต่ไม่ติดตามคดีประพฤติผิดจริยธรรมในวิชาชีพครับ อ่านต่อ (PDF)
ลำดับ หมวดบทความ: องค์กรอิสระ ดาวน์โหลด
72 [องค์กรอิสระ] การขอครวจดูข้อมูลข่าวสารเพื่อปกป้องสิทธิตรวจสอบการทำงานของรัฐ อ่านต่อ (PDF)
73 [องค์กรอิสระ] สิทธิประชาชนในการขอข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครององค์กรอิสระ อ่านต่อ (PDF)
ลำดับ หมวดบทความ: อาคารและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลด
74 [อาคารและสิ่งปลูกสร้าง] ซ่อมแซมถนนในหมู่บ้านต้องเหมือนเดิมครับ อ่านต่อ (PDF)
74 [อาคารและสิ่งปลูกสร้าง] ซ่อมแซมถนนในหมู่บ้านต้องเหมือนเดิมครับ อ่านต่อ (PDF)
ลำดับ หมวดบทความ: อำนาจศาลและกระบวนการพิจารณาคดี ดาวน์โหลด
75 [อำนาจศาลและกระบวนการพิจารณาคดี] คำสั่งยุติการสอบสวนวินัยผู้พิพากษาไม่ชอบฟ้องศาลปกครองไม่ได้ครับ อ่านต่อ (PDF)
76 [อำนาจศาลและกระบวนการพิจารณาคดี] เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ละเลยต่อหน้าที่ไม่จัดการทรัพย์สินของลูกหนี้ฟ้องศาลไหนครับ อ่านต่อ (PDF)
77 [อำนาจศาลและกระบวนการพิจารณาคดี] ฟ้องซ้อนการฟ้องคดีที่ศาลไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา อ่านต่อ (PDF)
78 [อำนาจศาลและกระบวนการพิจารณาคดี] ฟ้องละเลยต่อหน้าที่ต้องร้องเรียนก่อนฟ้องศาลปกครอง อ่านต่อ (PDF)
79 [อำนาจศาลและกระบวนการพิจารณาคดี] ไม่อนุญาตให้เลื่อนการรับทราบผลประเมินภาษีฟ้องได้ที่ศาลไหนครับ อ่านต่อ (PDF)
80 [อำนาจศาลและกระบวนการพิจารณาคดี] ไม่อาจสั่งทุเลาการบังคับเมื่อไม่มีเหตุอันสมควร อ่านต่อ (PDF)

 

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร.0 2141 1165, 67-68 (โทรศัทท์สายด่วนศาลปกครอง "1355")

โทรสาร 0 2143 9806 http://www.admincourt.go.th

Share this: