ยื่นแล้ว !! อนุสิทธิบัตร Hemp

ยื่นแล้ว !! อนุสิทธิบัตร Hemp

 

 

1. ชุดตรวจวัดและกรรมวิธีการตรวจวัดทีเอชซีสำหรับเฮมพ์

 

       ชุดตรวจวัดและกรรมวิธีการตรวจวัดทีเอชซีสำหรับเฮมพ์ (THC strip test) ซึ่งเป็นชุดตรวจวัดเบื้องต้นสำหรับตรวจหาสารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล หรือทีเอชซี (THC) ที่เป็นสารสำคัญในพืชเฮมพ์ สามารถตรวจวัดได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ สะดวก รวดเร็ว และสามารถอ่านผลเป็นตัวเลขได้ โดยตรวจวัดปริมาณทีเอชซี (THC) ในเฮมพ์สดได้ต่ำสุด เท่ากับ 0.011 ไมโครกรัมต่อกรัม หรือคิดเป็นร้อยละต่อน้ำหนักแห้งเท่ากับ 0.02%d.w. และปริมาณต่ำสุดที่สามารถตรวจหาค่าได้ในเชิงปริมาณโดยชุดตรวจวัดนี้มีค่าเท่ากับ 0.036 ไมโครกรัมต่อกรัม หรือคิดเป็นร้อยละต่อน้ำหนักแห้งเท่ากับ 0.08% d.w

นักวิจัย

  1. นางประภัสสร ทิพย์รัตน์
  2. นายจรูญ จักรมุณี
  3. นายสมชัย ลาภอนันต์นพคุณ
  4. นายสมคิด เพ็ญชารี
  5. นางสาวกอบบุญ บุญเย็น
  6. นางสริตา ปิ่นมณี

 

ผู้ที่สามารถนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

เจ้าหน้าที่ที่ตรวจแปลง เช่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธรณสุขอำเภอ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และเกษตรกร หรือผู้ได้รับอนุญาตผลิตและครอบครอง

สถานะทางทรัพย์สินทางปัญญา หมายเลขคำขออนุสิทธิบัตร  2003000292

 

 

 

 2. ชุดตรวจวัดปริมาณสารทีเอชซีภาคสนาม

 

               ชุดตรวจวัดปริมาณทีเอชซีภาคสนาม (THC test kit) สำหรับใช้ตรวจวัดปริมาณทีเอชชี (THC) ในเฮมพ์สดใช้หลักการวิธีโครมาโตกราฟี่ผิวบาง ที่มีประสิทธิภาพในการแยกสาร มีความเฉพาะเจาะจง และมีความไวในการทดสอบสูง สามารถตรวจสอบเฮมพ์สดที่มีปริมาณทีเอชชี (THC) ปริมาณน้อยถึง 0.05% น้ำหนักแห้งได้ แปลผลได้สะดวกโดยเทียบขนาดและความเข้มสีของจุด (spot) บนแผ่นทดสอบกับของจุดที่กำหนดเป็นเกณฑ์ (cut off) ของแผ่นเทียบสารมาตรฐาน ชุดตรวจมีขนาดเล็ก สะดวกต่อการพกพาใช้งานในภาคสนาม มีขั้นตอนในการตรวจวัดที่ง่าย และแสดงผลการตรวจสอบได้อย่างรวดเร็ว

 

นักวิจัย

  1. นางประภัสสร ทิพย์รัตน์
  2. นายชัยพัฒน์ ธิตะจารี
  3. นางสาวกอบบุญ บุญเย็น
  4. นางสริตา ปิ่นมณี

 

ผู้ที่สามารถนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

เจ้าหน้าที่ที่ตรวจแปลง เช่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธรณสุขอำเภอ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และเกษตรกร หรือผู้ได้รับอนุญาตผลิตและครอบครอง

สถานะทางทรัพย์สินทางปัญญา หมายเลขคำขออนุสิทธิบัตร  1903002605

 
เขียน / เรียบเรียงเรื่องโดย:

ข้อมูลนี้เป็นที่น่าพึงพอใจหรือเป็นประโยชน์สำหรับท่านหรือไม่
 

บทความอื่นที่เกี่ยวข้อง