อยู่กับป่า กินกับเขา

อยู่กับป่า กินกับเขา
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ่อเกลือ

 

ในเขตพื้นที่อำเภอบ่อเกลือประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวเขา ชนเผ่าลั๊วะ ประกอบอาชีพปลูกข้าวไร่และหาของป่าเพื่อเลี้ยงชีพ จึงมีการบุกรุกพื้นที่ป่าเผาถางเพื่อทำไร่ จึงทำให้เกิดปัญหามลพิษ หมอกควัน แต่ก็ยังประสบปัญหาข้าวไม่เพียงพอต่อการบริโภคเนื่องจากพื้นที่ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ธาตุอาหารไม่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของพืชอีกทั้งยังรวมถึงวิถีชีวิตดั้งเดิมในการปลูกข้าวที่ใช้พื้นที่มากแต่ได้ผลผลิตน้อย และยังไม่มีพันธุ์ข้าวที่บริสุทธิ์ทำให้ได้ผลผลิตต่ำ

 

ดังนั้นโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ่อเกลือ จึงทำการส่งเสริมการแก้ไขปัญหาข้าวไม่เพียงพอต่อการบริโภค ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ และใส่ใจสิ่งแวดล้อมโดยการปรับพื้นที่เป็นขั้นบันได เพื่อปลูกข้าวและลดพื้นที่การเผาโดยนำองค์ความรู้และงานวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เข้าไปส่งเสริม ดังนี้
การปลูกข้าวไร่ขั้นบันได และข้าวนาขั้นบันไดควบคู่ไปกับการปลูกหญ้าแฝกอนุรักษ์ ดินและน้ำเพื่อลดการพังทลายของหน้าดิน
การฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดินและพื้นที่โดยการนำวัสดุธรรมชาติมาทำปุ๋ยหมัก เพื่อปรับปรุงบำรุงดิน
การทำปุ๋ยหมักจากวัสดุที่มีอยู่ในธรรมชาติเพื่อลดรายจ่ายจากการใช้ปุ๋ยเคมี และคืนความอุดมสมบูรณ์ให้พื้นที่
ส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกไม้ผลเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับป่า และปลูกกาแฟภายใต้ร่มเงาของป่าเพื่อให้ชุมชนดูแลป่าควบคู่ไปกับการดูแลกาแฟ ชุมชนมีข้าวเพียงพอต่อการบริโภค มีเวลาไปดูแลสวนกาแฟ ได้อากาศที่บริสุทธิ์ และพื้นที่ป่าคืนกลับมา

 

ข้อมูลจาก : โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ่อเกลือ

 
   
 
เขียน / เรียบเรียงเรื่องโดย:

ข้อมูลนี้เป็นที่น่าพึงพอใจหรือเป็นประโยชน์สำหรับท่านหรือไม่
 

บทความวิจัยและพัฒนาเพิ่มเติม