ขออนุญาตปลูกกัญชง ทำอย่างไร?

src: bangkokbiznews.com

การปลูกกัญชง (Hemp) อย่างถูกต้องตามกฎหมายนั้นต้องได้รับอนุญาตจากกระทรวงสาธารณสุขก่อนการปลูกเสมอ ไม่มีการยกเว้น ไม่มีปลูกอย่างเสรี

ปัจจุบันยังอยู่ในช่วงที่จำกัดให้เฉพาะหน่วยงานรัฐเป็นผู้ขออนุญาตเท่านั้น กระทรวงสาธารณสุขแจ้งว่าจะประกาศให้ประชาชนทั่วไปสามารถขออนุญาตเองได้ประมาณต้นปี พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป

 

มีขั้นตอนการขออนุญาตโดยสรุป ดังนี้:

1

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม แบบ เฮมพ์ 1 จากเว็บไซด์ของ กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

2

กรอกข้อมูลและจัดเตรียมเอกสารประกอบให้ครบถ้วน ซึ่งในขั้นตอนจะใช้เวลาค่อนข้างมาก มีประเด็นที่สำคัญๆ ที่เป็นข้อสังเกต ดังนี้

3

การยื่นเอกสาร

 
 
เขียน / เรียบเรียงเรื่องโดย:
ดร.สริตา ปิ่นมณี, สำนักวิจัย

ข้อมูลนี้เป็นที่น่าพึงพอใจหรือเป็นประโยชน์สำหรับท่านหรือไม่
 

บทความอื่นที่เกี่ยวข้อง