กัญชง (เฮมพ์) กับ กัญชา ต่างกันอย่างไร?

งานวิจัย  31 พฤษภาคม 2562 อ่าน: 1,287 ครั้ง

เขียน / เรียบเรียงเรื่อง: ดร.รัตญา ยานะพันธุ์

กัญชง (เฮมพ์) กับ กัญชา ต่างกันอย่างไร?

เป็นคำถามที่ถามกันมาเยอะเลยทีเดียว อย่างนั้นเรามาทำความรู้จักกัญชงหรือที่ในปัจจุบันเรียกกันว่า "เฮมพ์" และกัญชา ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร

  • เฮมพ์และกัญชา อยู่ในสกุล (genus) และชนิด (species) เดียวกัน ต่างกันที่ ชนิดย่อย (subspecies)
  • เฮมพ์ มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Cannabis sativa L. ssp. sativa ส่วนกัญชามีชื่อว่า Cannabis sativa L. ssp.indica
 

รูปร่างหน้าตาของต้นเฮมพ์กับกัญชา

  • คำถาม: รูปร่างหน้าตาของต้นเฮมพ์กับกัญชาต่างกันไหม
  • คำตอบ: เฮมพ์และกัญชามีลักษณะภายนอกคล้ายกันทำให้แยกออกจากกันยาก แต่ก็ยังมีบางอย่างที่ต่างกัน เช่น
 

การใช้ประโยชน์จากต้นเฮมพ์และกัญชา

  • คำถาม: การใช้ประโยชน์จากต้มเฮมพ์และกัญชาเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไร
  • คำตอบ: การใช้ประโยชน์จากส่วนต่างๆ ของต้นต่างกัน และสารเคมีที่มีอยู่ในช่อดอกของเฮมพ์และกัญชามีปริมาณต่างกัน
 

การขออนุญาตปลูกเฮมพ์และกัญชา

  • คำถาม: บุคคลทั่วไปสามารถปลูกเฮมพ์และกัญชาแบบเสรีได้หรือไม่
  • คำตอบ: บุคคลทั่วไปยังไม่สามารถการปลูกเฮมพ์และกัญชาได้ เพราะต้องขออนุญาตปลูกจากกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้
กัญชง (เฮมพ์) กัญชา
  • เฮมพ์ : ขออนุญาตภายใต้กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะเฮมพ์ พุทธศักราช 2559
  • กัญชา : ขออนุญาตภายใต้พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พุทธศักราช 2562

แหล่งที่มา / เอกสารอ้างอิง:

ภาพกัญชาจากสถาบันสำรวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด สำนักงาน ป.ป.ส.

Share this:

ทั่วถึงและเท่าเทียม Leaving No one in Highlands Behind
งานวิจัย  การลดความเหลื่อมล้ำเป็นวาระสำคัญของการพัฒนาในระดับสากลที่องค์การสหประชาชาติกำหนดเป็นเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนลำดับที่ 10

เห็ดป่า.....หาได้ทุกปี..ไม่มีลด?
งานวิจัย  หากเราเพาะกล้าไม้และเติมเชื้อเห็ดแล้วนำไปปลูกทุกปี เมื่อเห็ดเริ่มมีเห็ดออกครั้งแรกแล้วเราจะสามารถเก็บเห็ดได้ต่อเนื่องทุกปี

ลดไร่หมุนเวียน ปรับระบบเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คู่วิถีคนอยู่ร่วมกับป่า
งานพัฒนาพื้นที่สูง  วิถีของเกษตรกรบ้านห้วยน้ำใส มีพื้นที่สำหรับหมุนเวียนในการทำเกษตรไม่น้อยกว่า 3-4 แปลงต่อครัวเรือน

ชีวิตสังคมผึ้งบ่งบอกความอุดมสมบูรณ์ของป่า
งานวิจัย  ผึ้งมีความสำคัญ ในระบบนิเวศทางธรรมชาติเพราะ ผึ้ง เป็นตัวแพร่กระจายเกสรพืช ช่วยทำให้เกิดการผสมพันธุ์ของพืชในป่าและในการเกษตร

การผลิตหัวพันธุ์กระเทียมโดยลดการใช้ปุ๋ยเคมี
งานวิจัย  กระเทียมเป็นพืชสมุนไพรที่นิยมนำมาใช้เป็นส่วนประกอบในอาหารไทย โดยปลูกมากในพื้นที่ภาคเหนือซึ่งมีอากาศหนาวเย็นเหมาะสมกับการปลูกกระเทียม

การปรับปรุงดินบนพื้นที่สูง
งานวิจัย  ดินเป็นทรัพยากรที่สำคัญต่อการเกษตร เนื่องจากดินเป็นปัจจัยในการดำรงชีวิตของพืช โดยทั่วไปดินที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช

ผลิตภัณฑ์สารชีวภาพสำหรับควบคุมแมลงศัตรูพืช พีพี-เมทา และพีพี-ฟีโร
งานวิจัย  ชีวภัณฑ์ผง “พีพี-เมทา” ที่ผลิตจากเชื้อราสายพันธุ์ดี ส่วนสารล่อผีเสื้อหนอนใยผัก “พีพี-ฟีโร” เป็นผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ที่เกษตรกรใช้ได้ง่าย

ภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์พืชท้องถิ่น มะเขาควาย
งานวิจัย  มะเขาควาย ถือเป็นโอกาสการสร้างเศรษฐกิจชุมชน จากฐานชีวภาพของชุมชนบนพื้นที่สูง ซึ่งปัจจุบันนอกจากชุมชนจะนำมารับประทานสด

การจัดการธาตุอาหารเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวไร่ในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวงแม่สอง
งานวิจัย  ประชากรส่วนใหญ่เป็นชนเผ่าปกาเกอะญอ ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเพื่อสร้างรายได้หลัก เช่น การปลูกข้าว และเลี้ยงโค กระบือ

พันธุ์กระเทียมไทย
งานวิจัย  กระเทียม (Garlic) เป็นพืชสมุนไพรและเครื่องเทศชนิดที่นิยมนำมาใช้เป็นส่วนประกอบในอาหารไทย

ดูทั้งหมด